Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Tomasza Mazurka PROMARKET w Dzrwecach sprzeda z wolnej ręki prawo włąsności nieruchomości gruntowej

lubelskie, Nałęczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nałęczów, lubelskie
Cena
350 000 zł
Numer ogłoszenia
33978555
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROMARKET TOMASZ MAZUREK W DRZEWC

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Tomasza Mazurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMARKET" w Drzewcach sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty,
1. prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 376/6 zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w miejscowości w Drzewce, gminie Nałęczów, obręb 7-Drzewce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00092286/4 za cenę nie niższą niż 350 000,-zł.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1. złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej, ul. Budowlana 50 lok. 109, 20-469 Lublin, w terminie do 30 stycznia 2020r. do godz. 12.00 w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: "OFERTA - NIERUCHOMOŚĆ - IX GUp 88/18" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A o numerze 02 1940 1076 3195 0802 0000 0000,
Oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży i przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym oferenci mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, nr tel. kom. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
33978555
drukuj ogłoszenie