Ogłoszenie

Burmistrz Białobrzegów ogłasza ierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedażn ieruchomości położonej w Białogrzegach

mazowieckie, Białobrzegi

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białobrzegi, mazowieckie
Powierzchnia
13 003 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33979080
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA BIAŁOBRZEGI

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Białobrzegi,
stanowiącej własność Gminy Białobrzegi:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Białobrzegi jako działka nr 1532/11 o powierzchni 1,3003 ha. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00004814/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenach zieleni urządzonej z usługami towarzyszącymi i częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Przedmiotowa nieruchomość jest ograniczona prawem rzeczowym - służebność przesyłu ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz "Vectra Investments" Sp. z o.o. polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania inspekcji stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, konserwacji i remontów: przyłącza kablowego o długości 20 m i studzienki telekomunikacyjnej znajdujących się blisko granicy nieruchomości z ulicą Mikowską.
Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi netto 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 w terminie do dnia 4 marca 2020 r. w wysokości 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) w tytule przelewu wpisując nr działki, na którą się wpłaca wadium. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, na stronie internetowej www.bialobrzegi.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 15 lub 16 Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub pod nr. tel. (48) 613 24 72 wew. 18 lub 29.
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi
Adam Bolek
33979080
drukuj ogłoszenie