Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości sprzeda 1/8 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej działki położonej w radomiu przy ul. Halinowskiej 44

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Halinowska 44, Radom, mazowieckie
Powierzchnia
222,4 m2
Cena
6 768 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2020
Numer ogłoszenia
33980778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Wrzosowa 17
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk masy upadłości Teresy Sikorskiej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
- 1/8 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej prawo własności działki budowlanej nr 43 o powierzchni gruntu 643 m? położonej w Radomiu przy ul. Klwateckiej (KW RA1R/00096170/5). Cena wywoławcza 1/8 udziału wynosi 6 768,00 zł, co stanowi 100% wartości oszacowania,
- 1/8 udziału nieruchomości mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiącej prawo własności działki nr 269 o powierzchni 607 m? wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni mieszkalnej 222,4 m? i infrastrukturą nieruchomości położonej przy ul. Halinowskiej 44 w Radomiu (KW RA1R/00025482/7). Cena wywoławcza 1/8 udziałów wynosi 44 300,00 zł, co stanowi 100% wartości oszacowania,
- 1/32 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących prawo własności gruntu drogi wewnętrznej (działka nr 37/1) o powierzchni 80 m? położonej w Radomiu przy ul. Klwateckiej (KW RA1R/0011754/1). Cena wywoławcza 1/32 udziałów wynosi 238,00 zł, co stanowi 100% wartości oszacowania,
- 1/32 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących prawo własności gruntu drogi wewnętrznej (działka nr 40) o powierzchni 142 m? położonej w Radomiu przy ul. Klwateckiej (KW RA1R/00139177/8). Cena wywoławcza 1/32 udziałów wynosi 422,00 zł, co stanowi 100% wartości oszacowania.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu, zawierającej:
a. ofertę kupna, którą należy dostarczyć pod adresem: syndyk masy upadłości Marta Ratuszyńska ul. Wrzosowa 17, 26-600 Radom do 31.01.2020 roku. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt - V GUp 4/16 - i umieścić dane oferenta oraz dopisek: "Przetarg na zakup udziału w lokalu. Nie otwierać".
b. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na nw. rachunek masy upadłości w banku PKO BP SA:
39 1020 4317 0000 5402 0421 6552
z zaznaczeniem "wadium na przetarg V GUp 4/16".
W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
2. Pisemna oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna zawierać:
a. oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP),
b. podpis lub podpisy osób, umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należytej reprezentacji,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
e. ewentualną uchwałę wymaganą na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości,
g. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności składników przedsiębiorstwa,
h. promesę MSWiA dla oferentów zagranicznych, którzy mają obowiązek uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości,
i. oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo, nie niższą niż cena wywoławcza.
3. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w 7.02.2020 roku o godz. 9:30, w lokalu pod adresem, wskazanym w punkcie 1a.
4. Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny, potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia nie później, niż w okresie 14 dni od otrzymania pisma zawiadamiającego o przyjęciu oferty.
6. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę lub zbliżoną cenę (jeżeli różnica w ofertach wynosi do 5% ceny wywoławczej). W przypadku licytacji ustnej wysokość postąpienia ustala syndyk.
7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
8. Syndyk zastrzega sobie - w każdym czasie i bez podania przyczyn - prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.
9. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione do wglądu w aktach sprawy V GUp 4/16 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Warszawskiej 1 lub u syndyka po wcześniejszym umówieniu terminu pod telefonem 509 22 52 82.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 509 22 52 82.
33980778
drukuj ogłoszenie