Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oława ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej.

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oława, dolnośląskie
Powierzchnia
15 623 m2
Cena
1 621 000 zł
Numer ogłoszenia
33981477
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-200 Oława
Ulica
Plac Zamkowy 15
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO OŁAWA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Oława ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej:
dz. nr 39 AM-62 o pow. 1.5623 ha - cena wywoławcza 1.621.000,00 zł netto
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, Pl. Zamkowy 15 w sali nr 29 (II piętro) w dniu 18 marca 2020r. o godz. 10.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 162.000,00 zł najpóźniej do dnia 13 marca 2020r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Oławie: 92 9585000723 0010 0016 7716 0030 w Banku Spółdzielczym w Oławie. Uczestnicy przetargu muszą przedłożyć Komisji Przetargowej: dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość, zaświadczenie z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Oławie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Miasto Oława, aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin zawarte są w Zarządzeniu Nr 177/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 grudnia 2019r., które zostało zamieszczone stronie internetowej urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Oławie, Pl. Zamkowy 15, pok. 31, tel. 71-303-55-44.
Burmistrz Miasta Oława
Tomasz Frischmann
33981477
drukuj ogłoszenie