Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ELASTIC LINE Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jasinie

wielkopolskie, Jasin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jasin, wielkopolskie
Powierzchnia
576 m2
Cena
139 238 zł
Numer ogłoszenia
157907
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości ELASTIC LINE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0576 ha położonej w Jasinie gmina Swarzędz przy ulicy Rutkowskiego 21 zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 172,12 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PO2P/00074041/9, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. 139.237,80 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze Syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22 (40-158 Katowice), w zaklejonych kopertach, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także dopiskiem „ELASTIC LINE przetarg nieruchomość", w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście (złożenie oferty osobiście musi nastąpić do ostatniego dnia terminu do godz. 15.00), przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14 w sali numer 12.

Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 032 7771505 lub 600 327 429.

drukuj ogłoszenie