Ogłoszenie

WÓJT GMINY PSARY ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

śląskie, Malinowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Malinowice, śląskie
Numer ogłoszenia
158017
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Malinowicka 4

Szczegóły


WÓJT GMINY PSARY
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

Przetargi będą przeprowadzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490/

Przedmiotem przetargów są nieruchomości w tabeli w załączonym pliku.


Nieruchomości będące przedmiotem przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Nieruchomości są uzbrojone w wodę i energię elektryczną.
Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetargi odbędą się w dniu 02.03.2020 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 sala nr 112 (I piętro).
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (zł),obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w kasie Banku
Spółdzielczego w Psarach poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 , wtorek- czwartek w godz. 8.00 - 15.00 , piątek w godz. 8.00 - 13.45 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 25.02.2020 r.
włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Psarach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia:
- odwołania przetargu
- zamknięcia przetargu
- unieważnienia przetargu
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie II piętro - pokój 213, tel.32/294 49 31.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie do przetargu będzie niemożliwe. ( dotyczy tylko osób fizycznych)
4.Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO" oraz ustawa z dnia 21 1997r. O gospodarce nieruchomościami.
5.Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
6.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. (Kancelaria Notarialna)
7.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
9.Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
10.Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11.Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku.
12.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

drukuj ogłoszenie