Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej sie z działek, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej.

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
15 743 m2
Cena
980 000 zł
Numer ogłoszenia
33986715
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA OLKUSZ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany i obręb Olkusz), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, składającej się z działek nr: 617/38 o powierzchni 0,2380 ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 741/21 o powierzchni 1,3363ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00040127/2. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,5743ha.
Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Przez działki 617/38 i 741/21 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia ze strefa oddziaływania, znacznie ograniczająca możliwość zabudowy. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej - ul. Wspólna poprzez szlak drożny składający się z działki nr 617/29, która stanowi własność Gminy Olkusz. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza:
a) działka nr 617/38 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem "B3.P-U" - opisanym jako: "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii "B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.
b) działka nr 741/21 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem "B3.P-U" - opisanym jako: "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii "B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 50m i 150 m. Przez działkę nr 741/21 przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, w południowo-wschodniej części działki przebiega podziemna sieć energetyczna eS, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii energetycznych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 980 000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 196 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.04.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziele Nieruchomości, na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.ploraz www.bip.malopolska.pl/umigolkuszw dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.
33986715
drukuj ogłoszenie