Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza przetarg dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego w Żarowie

dolnośląskie, Żarów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żarów, dolnośląskie
Powierzchnia
2 704 m2
Cena
950 000 zł
Numer ogłoszenia
158112
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego w Żarowie
przy ul. Armii Krajowej 58

(informacje dotyczące nieruchmości w załączonej tabeli)

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2020r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.230 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.

8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, symbol A.6.U.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

drukuj ogłoszenie