Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej.

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
16 255 m2
Cena
1 200 000 zł
Numer ogłoszenia
33988752
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA OLKUSZGMINA OLKUSZ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz,
składającej się z działek: nr 632 o powierzchni 0,2500ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00078609/0, nr 633 o powierzchni 0,2120ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 617/39 o powierzchni 1,1635 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KR1O/00047850/8. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,6255ha.
Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie nieregularnego wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Przez działkę 633, 617/39 przebiega sieć podziemna i napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej. Ponadto przez działki przebiega sieć kanalizacyjna d500 i d800. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn.zm.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30.01.2018r. działki nr 632, 633, 617/39 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: B3P-U- opisanym jako: "Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto działki te znajdują się w zasięgu złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w zasięgu starego kopalnictwa - rud srebra i ołowiu, w terenie kategorii "B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie oraz w zasięgu aglomeracji Olkusz.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.04.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkuszw dziale: Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia Różne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.
33988752
drukuj ogłoszenie