Ogłoszenie

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości zawiadamia o przetargu na nabycie nieruchomości

kujawsko-pomorskie, Popielewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Popielewo, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
98 307 m2
Cena
239 000 zł
Numer ogłoszenia
158123
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Popielewo, gminie Koronowo, powiecie bydgoskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek ew. o nr 4, 39, 61/1, 61/2, o pow. 9,8307 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BY1B/00127955/2.
2. Cena wywoławcza wynosi 239.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 02 marca 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 marca 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 407, o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 02 stycznia 2020 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek,
tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż".

 

 

drukuj ogłoszenie