Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa M-T-B spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemno-ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka.

małopolskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brzeg, małopolskie
Powierzchnia
756 m2
Cena
481 000 zł
Numer ogłoszenia
33989272
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-300 Brzeg
Ulica
Szkolna 13/1
Osoba kontaktowa
GRUPA M-T-B SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa M-T-B spółka z o.o. z siedzibą
w Brzegu ogłasza przetarg pisemno-ustny na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach :
1. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 05.12.2019r.,
2. Przedmiotem sprzedaży jest :
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej, położona w Lednicy Górnej gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie, oznaczona jako działka nr 48/6 o pow. 0,0756 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00041697/9.
cena wywołania brutto: 481.000,00 zł brutto, słownie : czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych brutto,
3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Grupa M-T-B spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu w Alior Banku nr 74 2490 0005 0000 4530 7767 5768 wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o przetargu, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto każdej z nieruchomości.
4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
5. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
6. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg Grupa M-T-B - nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 25 lutego 2020 roku do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław,
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz
Notariusz Jan Truszkiewicz, adres: ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, 30-112 Kraków w dniu 28 lutego 2020 roku, o godz. 11:00,
8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie www.prosyndyk.pl.
33989272
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: