Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadlości Margot Sp. z o.o. w Sanoku.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Cena
6 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33989467
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa
Osoba kontaktowa
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

SzczegółyWarunki przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład mas upadłości "MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku w upadłości
- Przedmiotem przetargu, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego jest sprzedaż składników masy upadłości w postaci:
- obiektu sanatoryjnego pn. "WISŁA" o pow. użytkowej 3 081,10 m2 oraz budynku pralni o pow. użytkowej 152,80 m2,
- prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 743/2 o pow. 0,2003 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
- prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 825 o pow. 0,2866 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
- prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 827 o pow. 1,4210 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00068106/0
- obiektu hotelowego pn. "MARGOT" o pow. użytkowej 1 703,50 m2,
- prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką nr 2942/1 o pow. 0,5176 ha, położonego w Gorlicach,
- prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działkami nr 1747/24, 1747/26, 1748/19, 1764/6, 1765/6, 1766/6, 1767/4 o łącznej pow. 0,0509 ha, położonego w Gorlicach,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr NS1G/00066839/2, NS1G/00070326/4
- ruchomości - maszyn, urządzeń oraz wyposażenia zlokalizowanego w Sanatorium "WISŁA" w Iwoniczu -Zdroju oraz w Hotelu "MARGOT" w Gorlicach.
Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r. oraz do dnia 30 września 2023 r. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem.
- Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 6.500.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nie obejmuje ceny nakładów inwestycyjnych, które doliczone będą do zaoferowanej przez oferenta ceny.
- Opis przedmiotu sprzedaży znajduję się w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz rzeczoznawcę branżowego. Z powyższymi operatami szacunkowymi można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Krośnie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Wolności 3 oraz w biurze syndyka masy upadłości położonym w Krośnie przy ul. Lotników 2.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG: V GUp 3/14- "MARGOT" SP.Z O.O. -- NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.
- wpłacenie wadium w łącznej wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. łącznie 650.000,00 zł. na rachunek bankowy "MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku w upadłości nr: 84 2030 0045 1110 0000 0384 8620, w terminie składania ofert.
- Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
- imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),
- nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub wydruk z CEIDG (dla spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą)
- oferowaną za nieruchomość cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
- pisemną deklarację o pokryciu ceny nakładów inwestycyjnych, rozumianych jako kwoty wydatkowane na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne dokonane w okresie po dniu 1 września 2017 r. do dnia sprzedaży,
- pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kwoty należnych podatków według obowiązującej stawki,
- pisemną deklarację o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu,
- dowody wpłaty wadium na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
- pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
- pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
- promesę zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia albo oświadczenie oferenta będącego osobą zagraniczną, że zezwolenie takie nie jest wymagane z podaniem podstawy prawnej,
- Oferta oraz wszystkie deklaracje i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub innym właściwym rejestrze,
- Oferta nie może być złożona pod warunkiem,
- Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki określone w warunkach przetargu,
- W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do jej złożenia oraz do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają notarialnego poświadczenia,
- W przypadku złożenia oferty nie spełniającej warunków określonych w niniejszych warunkach przetargu lub złożonej po terminie podlega ona odrzuceniu. Wadium w takim przypadku podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia odrzucenia oferty,
- Ogłoszenie o przetargu zostanie w terminie co najmniej 2 tygodni przed terminem posiedzenia sądowego podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w dzienniku o zasięgu krajowym i poczytnym dzienniku lokalnym,
- Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi, bez oprocentowania, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza,
- Wadium przepada na rzecz syndyka masy upadłości w razie uchylania się, bądź odstąpienia przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Uczestnicy przetargu w przypadku uchylania się przez syndyka masy upadłości od zawarcia umowy zrzekają się roszczenia o żądanie zapłaty podwójnego wadium albo naprawiania szkody,
- Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3, w dniu 18 marca 2020 r., godzina 14.00, sala nr 01.
- W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zwierających taką samą oferowaną ceną nabycia syndyk na posiedzeniu, przeprowadzi dodatkową licytację ustną celem wyboru najkorzystniejszej oferty. W licytacji mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty zawierające taką samą cenę nabycia i jednocześnie są obecni na posiedzeniu podczas którego nastąpiło otwarcie ofert. W toku ustnej licytacji oferenci mogą jedynie podwyższać oferowaną cenę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zawierających różne ceny nabycia wybrana zostanie oferta zawierająca cenę najwyższą bez konieczności przeprowadzania dodatkowej ustnej licytacji.
- Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego - Komisarza,
- Wybór oferty jest prawnie skuteczny po uprawomocnieniu się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta,
- Syndyk zawiera umową sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie określonym przez Sędziego -Komisarza - zgodnie z treścią art. 321 Prawa upadłościowego i naprawczego,
- Syndyk może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana nie może przed Sądem dochodzić zawarcia umowy. Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana w takim przypadku zwraca się wadium, bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od daty odstąpienia przez syndyka od zawarcia umowy. Uczestnik przetargu nie ma prawa w takim przypadku żądać od syndyka masy upadłości zapłaty podwójnego wadium albo żądać naprawienia powstałej szkody,
- Nabywca którego oferta zostanie wybrana winien uiścić zaoferowaną cenę przed zawarciem właściwej umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego - przed jej podpisaniem środki pieniężne winny się znajdować na koncie masy upadłości.
- Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane,
- Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty wykreślenia istniejących wpisów z ksiąg wieczystych obciążają nabywcę,
- Uczestnicy przetargu składając ofertę automatycznie oświadczają, iż jest im znany stan prawy i faktyczny przedmiotu przetargu. Syndyk masy upadłości nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady sprzedanej nieruchomości,
- W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami przetargu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- Warunki przetargu zostaną wyłożone do wglądu w biurze Syndyka przy ul. Lotników 2 w Krośnie oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Krośnie V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych adres: 38-400 Krosno ul. Wolności 3.
33989467
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: