Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego Kropelcka w Białce

lubelskie, Białka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białka, lubelskie
Powierzchnia
54 600 m2
Cena
1 694 050 zł
Numer ogłoszenia
33989895
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-407 Lublin
Ulica
J. Piłsudskiego 15
Osoba kontaktowa
MPWiK Sp. z o.o.

SzczegółyMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15
OGŁASZA
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieruchomości położonej w Białce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 902/2, obr. 3, ark. 3 o powierzchni 5,46 ha, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi Ośrodek Wypoczynkowy "Kropelka"
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.694.050,00 zł
Wadium: 169.405,00 zł
Prawo własności do ww. nieruchomości przysługuje MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
1. Oznaczenie nieruchomości:
Numer ewidencyjny i powierzchnia działki:
902/2 - obręb: 3 Białka, arkusz mapy: 3, pow. 5,46 ha
Rodzaj użytku - Lasy (LsV)
Księga Wieczysta: LU1R/00046591/9
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość (dalej "Ośrodek") położona w Białce, Gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 902/2, obr. 3, ark. 3 o powierzchni 5,46 ha zabudowana jest budynkami i budowlami stanowiącymi Ośrodek Wypoczynkowy "Kropelka". Ośrodek położony jest w miejscowości Białka, na brzegu Jeziora Bialskiego. Nie posiada bezpośredniego dostępu do linii brzegowej, dostęp do jeziora zapewnia służebność wpisana jako prawo w dziale I księgi wieczystej.
Ośrodek został wybudowany w latach 70. Od tej pory obiekty Ośrodka są systematycznie remontowane i modernizowane. Ośrodek składa się z 82 domków wypoczynkowych oraz całorocznego obiektu hotelowego bez standaryzacji z częścią gastronomiczną. Ponadto na terenie Ośrodka znajduje się budynek obecnie nieużytkowanej stołówki, budynek portierni, budynek stacji trafo, budynek magazynowy, budynki sanitariatów oraz pole namiotowe. Teren jest ogrodzony i całodobowo oraz całorocznie strzeżony. Do ośrodka prowadzi droga publiczna gminna o nawierzchni asfaltowej (wjazd od strony południowej). Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze wody i energii elektrycznej, ścieki odprowadzane są do szamba lokalnego. Na terenie Ośrodka znajduje się również studnia wiercona, obecnie nieużytkowana. Ośrodek posiada dobrze urządzoną infrastrukturę drogową (drogi, dojścia, parking) oraz rekreacyjno-sportową (boiska, place zabaw dla dzieci). Poza obszarem działki zlokalizowane jest drewniane molo.
Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 902/2 ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę nr 902/1 polegająca na prawie korzystania z gruntu pod budynkami i budowlami zlokalizowanymi na tej działce, prawie przechodu i przejazdu do tych budynków i budowli oraz dostępu do jeziora oraz służebność gruntowa obciążająca działki nr 292 i 901 w postaci dostępu do ujęcia wody i hydroforni z prawem poboru wody z tych urządzeń oraz przechodu i przejazdu według drogi istniejącej na działkach nr 292 i 901. Zgodnie z aktualną mapą ewidencyjną działka nr 901 uległa podziałowi na działkę nr 901/1 i 901/2.
Użytkownikami i właścicielami nakładów w postaci obiektów budowlanych, tj. 36 domków letniskowych, są podmioty inne niż MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 33 domki są przedmiotem umowy określającej zasady korzystania przez użytkowników domków i części wspólnych Ośrodka oraz zasady rozliczania z tytułu administrowania domkami, 3 domki użytkowane są bezumownie. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu nakładów w przypadku podjęcia decyzji przez użytkownika domku o ich zbyciu. Użytkownicy domków ponieśli nakłady na ich remont i modernizację. Przyszły nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia nakładów z użytkownikami domków, szacowana wartość tych nakładów to 682.153,00 zł.
2a. Opis budynków:
Obiekt hotelowy z częścią gastronomiczną (sala konferencyjno-okolicznościowa)
Budynek składa się z dwóch zróżnicowanych wysokościowo i funkcjonalnie brył:
- części dwukondygnacyjnej z podpiwniczeniem (funkcja hotelowa z kotłownią, pokojem zabaw dla dzieci, pomieszczeniem z bilardem oraz toaletami),
- części jednokodygnacyjnej, bez podpiwniczenia (funkcja konferencyjno-okolicznościowa). Kubatura hotel: 1140 m3
sala konferencyjno-okolicznościowa: 1193 m3
Pow. użytkowa hotel: 351 m2
sala konferencyjno-okolicznościowa: 389 m2
Ilość miejsc noclegowych 30
Pokoje 10 apartamentów 3-osobowych, składających się z 2 pomieszczeń mieszkalnych
z aneksem kuchennym oraz sanitariatów.
Obiekt zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły w latach 70. Wyremontowany i modernizowany w 2004 roku (w szczególności dobudowa balkonów, zmiana kotłowni z węglowej na olejową, termomodernizacja oraz korekta funkcjonalna pomieszczeń). Obiekt zrealizowany jest jako całoroczny. Sala konferencyjno-okolicznościowa przystosowana jest do organizacji konferencji do 67 osób oraz spotkań okolicznościowych do 100 osób. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacyjną oraz c.o. i c.w. W kotłowni znajduje się piec Viessmann Vitoplex300 oraz zbiorniki olejowe.
Stołówka
Budynek mieści salę bankietową, sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe oraz główną rozdzielnię elektryczną. Obecnie wyłączony z użytkowania, kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Kubatura 2083 m3. Pow. użytkowa 419 m2.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcja budynku murowana.
Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacyjną oraz c.w.
Domki wypoczynkowe
Domki zostały wybudowane w latach 70. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Powierzchnia zabudowy domku to ok. 22,5 m2, wyjątek stanowią domki nr 50, 54, 56 o pow. zabud. - ok. 16 m2. Domki posiadają zróżnicowany standard i stan techniczny, dokładne dane dostępne u Sprzedającego.
Pozostałe obiekty
Portiernia - budynek o pow. użyt. 70,8 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja murowana tradycyjna. Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektroenergetyczną oraz c.w. Budynek częściowo wyposażony jest w instalację c.o. zasilaną z kotłowni budynku hotelowego. Stan techniczny dobry.
Przepompownia ścieków oraz zbiornik bezodpływowy o poj. 150 m3 - konstrukcja zagłębiona w ziemi, stalowa, na fundamentach betonowych. Stan techniczny dobry.
Sanitariaty - budynek górny o pow. użyt. 69 m2 i dolny o pow. użyt. 32,5 m2 jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, konstrukcja murowana tradycyjna. Budynki wyposażone w instalację wod.-kan., elektroenergetyczną oraz c.w. Stan techniczny dobry.
Ponadto na nieruchomości znajduje się murowany budynek magazynowy, w części kryty blachą, a w części eternitem, dwa garaże blaszane oraz drewniane wychodki nietrwale związane z gruntem, zadaszone umywalnie, zadaszone miejsce na ognisko i pole namiotowe na ok. 80 miejsc noclegowych, posiadające możliwość podłączenia do energii elektrycznej oraz dostęp do ogólnodostępnych sanitariatów.
Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Działka zlokalizowana jest w obszarze nieobjętym ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Dębowa Kłoda, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda nr XI/39/2003 z dnia 18 lipca 2003 r. nieruchomość położona jest na terenie usług turystyki oraz na terenie strefy ochronnej akwenu. Dla przedmiotowej nieruchomości Rada Gminy Dębowa Kłoda nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
4. Obciążenia nieruchomości:
Działy III i IV KW nr LU1R/00046591/9 nie zawierają wpisów.
5. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie sprzedaży nieruchomości przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie" dostępnym na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl w zakładce strefa klienta - sprzedaż nieruchomości.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie podanym w pkt 8 niniejszej specyfikacji.
7. Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej poza dokumentem tożsamości /dowód osobisty, paszport, prawo jazdy/:
a) dokumentów potwierdzających umocowanie do uczestnictwa w przetargu:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - w oryginale,
b) oryginału dowodu wpłaty wadium,
c) pisemnego oświadczenia, na jaki rachunek bankowy należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz "Regulaminem sprzedaży nieruchomości przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie", jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń co do warunków przetargu,
e) pisemnego oświadczenia o braku przeszkód do udziału w przetargu, o których mowa w § 3 pkt 6 ww. Regulaminu.
W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka (w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem), zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U. z 2017 poz. 2278/ oraz zapisy "Regulaminu sprzedaży nieruchomości przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie".
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404, z zaznaczeniem "Przetarg, Białka, Ośrodek Wypoczynkowy Kropelka" w terminie do dnia 9.03.2020 r. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
9. Przetarg odbędzie się 10 marca 2020 roku o godz. 10.00, w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, budynek A, I piętro, sala nr 106.
10. Postąpienie wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
11. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018, poz. 2129 z poźn. zm.) prawo pierwokupu przysługuje z mocy prawa Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe.
12. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego (o czym wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu) warunkowej umowy sprzedaży, która zostanie przedłożona Lasom Państwowym celem ewentualnego wykonania prawa pierwokupu w ustawowym terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o treści umowy.
13. Nieskorzystanie przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu zobowiązuje strony do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, o czym wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w formie zawiadomienia pisemnego w ciągu 7 dni po upływie ustawowego terminu do wykonania prawa pierwokupu lub od daty złożenia przez Lasy Państwowe oświadczenia o niekorzystaniu z prawa pierwokupu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
14. Wadium:
wadium przepada na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu w wartości nominalnej na wskazane rachunki bankowe,
wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe zostanie zwrócone bezpośrednio po złożeniu przez uprawnionego oświadczenia w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu,
wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od podpisania protokołu lub zawarcia umowy.
15. Wygrywający przetarg zobowiązany jest nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego do wpłaty uzupełniającej, do pełnej wysokości ceny nabycia, na konto: Bank Pekao S.A. 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
16. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, jak również, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 ogłoszenia, co zostanie potwierdzone protokołem niestawiennictwa sporządzonym przez notariusza, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie zastrzega, że przysługuje mu prawo do unieważnienia albo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy.
18. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Protokół ten stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
19. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, w tym taksa notarialna, opłaty wieczystoksięgowe - w wysokości określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami - obciążają w całości kupującego.
20. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o dane ewidencyjne zawarte w operacie ewidencji gruntów. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w ewidencji gruntów. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.
21. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy powszechnie obowiązujące.
22. Nieruchomość można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Ośrodka p. Anetą Szewczyk pod nr. tel. 607-366-964.
23. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, fax +48 81 532 19 10 lub +48 81 532 42 81 wew. 374, e-mail: katarzyna.slawek@mpwik.lublin.pl.
33989895
drukuj ogłoszenie