Ogłoszenie

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na najem dwupoziomowego lokalu położonego 
przy ulicy Na Grobli 13

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na najem dwupoziomowego lokalu położonego przy ulicy Na Grobli 13

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Na Grobli 13, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
334 m2
Numer ogłoszenia
158185
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

Politechnika Wrocławska

ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na najem
dwupoziomowego lokalu położonego
przy ulicy Na Grobli 13 we Wrocławiu

Przedmiotem przetargu jest najem dwupoziomowego lokalu o łącznej powierzchni 334,55 m2, zlokalizowanego w północno-wschodniej części budynku L-02 ( Wrocław, ul. Na Grobli 13) z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną, w szczególności na potrzeby studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej.
Główne wejście do lokalu znajduje się w frontowym podcieniu od strony ulicy Na Grobli. Dwupoziomowa sala konsumpcyjna z antresolą została wyeksponowana przeszkloną fasadą na całej wysokości parteru. Parter ma powierzchnię 232,03 m2, zaś antresola 102,52 m2. Komunikację pionową między częścią zlokalizowaną na parterze a antresolą umożliwiają wewnętrzne schody. Zaplecze lokalu stanowi zespół pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przez gastronomię należy rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 60,00 zł/m2 tj. 20.073,00 zł netto. Do oferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Oprócz czynszu, najemca ponosić będzie koszty opłat eksploatacyjnych (m.in.: woda i kanalizacja, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Proponowany okres najmu: czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zabezpieczenie: kaucja pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznej stawki czynszu brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na najem lokalu oraz umową najmu wraz z załącznikami udostępnionymi na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-najem-dzierzawa lub w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162.

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną numerem i tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do 26 marca 2020 r. do godziny 10:00.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, o którym mowa w § 13 Regulaminu,
2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :
a) dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy spółki,
c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.),
3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5) oświadczenie, że wobec przedsiębiorcy nie wszczęto postepowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego, ani nie ogłoszono likwidacji bądź upadłości,
6) datę sporządzenia oferty,
7) deklarację, co do rodzaju działalności w danym lokalu,
8) dokumenty potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej oraz informację o jej zakresie,
9) oferowaną cenę miesięcznej stawki czynszu netto za m2 nie niższą niż cena wywoławcza określona w ogłoszeniu,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
11) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu/i jego akceptacji,
12) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,
14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,
15) dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, pok. nr 137 , w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium - I przetarg na najem lokalu położonego przy ul. Na Grobli 13 we Wrocławiu", należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434.
Wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi  z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera ( tel. 71/320 41 36, e-mail: monika.kostera@pwr.edu.pl ), zaś o możliwości obejrzenia nieruchomości Mariola Kasprzak (tel. 695-350-436 ).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: