Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Żorach

śląskie, Żory

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żory, śląskie
Powierzchnia
50 843 m2
Cena
6 566 373,5 zł
Numer ogłoszenia
158188
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Żorach o łącznej powierzchni 5,0843 ha, obręb Osiny, karta mapy 3 składająca się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 1259/28, 1194/31 i 1195/31, KW GL1X/00025003/2. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Żorach, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. do nieruchomości służy prawo własności.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest przedmiotem krótkoterminowej umowy dzierżawy na cele rolnicze z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne z możliwością rozwiązania z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

W dziale III ksiąg wieczystych wykazane zostały służebności przesyłu, nie dotyczą one sprzedawanej nieruchomości.

Nieruchomość złożona jest z gruntów następujących klas bonitacyjnych: RIVa - 0,0192 ha, RIIIb - 5,0651 ha. Część nieruchomości stanowi użytek rolny klasy RIIIb o powierzchni 5,0651 ha, w związku z czym zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 18.07.2013 r. Dz.U. z 2013 poz. 1205 ze zmian.), wyłączenie działki z produkcji rolnej wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłat, których wielkość i zasady ponoszenia określa powołana wyżej ustawa.

Na części działki nr 1259/28 znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone numerem 103-44/6. Lokalizowanie na nim inwestycji jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi - pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań w formie nadzoru.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 6.566.373,45 złotych (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 45/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 984.956,02 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100 groszy) płatne na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) w terminie do dnia 06.03.2020 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz. 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferta winna zawierać m.in.:
- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie