Ogłoszenie

Likwidator Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych w Łęgu Kościelnym sprzeda naniesienia trwałe na nieruchomości położonej w Łęgu Kościelnym

mazowieckie, Łęg Kościelny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łęg Kościelny, mazowieckie
Powierzchnia
9 900 m2
Cena
40 000 zł
Numer ogłoszenia
158213
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-02-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Likwidator Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Łęgu Kościelnym gm. Drobin, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000172429 - sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert naniesienia trwałe na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łęg Kościelny, powiat płocki, gmina Drobin, o powierzchni 0,99 ha, działka nr. ewidencyjny 101 wraz z przeniesieniem samoistnego posiadania w/w nieruchomości w trybie art. 348 kodeksu cywilnego za cenę nie niższą niż 40.000,00 + 23% podatku VAT PLN.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty.

Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych w Łęgu Kościelnym - nie otwierać" należy złożyć listem poleconym (w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 25 lutego 2020 roku do godz. 14:00 na adres:

• Kancelaria Adwokacka Jarosław Dołhun
ul. Grodzka 6/7
09-404 Płock

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2020 roku, w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Jarosława Dołhun ul. Grodzka 6/7 09-404 Płock o godz. 16.00.

Likwidator zawiadomi osobę lub podmiot ustaloną jako nabywca naniesień oraz przejmującą samoistne posiadanie o miejscu i terminie zawarcia umów najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie obciążenia samoistnego posiadania oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 600 622651.

Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonana w przedmiotowym postępowaniu wygasza prawa nabywcy do rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 pod numerem telefonu : 601 637262.

drukuj ogłoszenie