Ogłoszenie

Zarzą Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC ogłasza trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków położonych w Radomiu przy ul. Energetyków/ Marii Gajl

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
224 022 m2
Cena
8 900 000 zł
Numer ogłoszenia
33996171
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ RADPEC SPÓŁKA AKC

SzczegółyOGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna (dalej "RADPEC" S.A.) w Radomiu nr 17/I/2020 z dnia 22.01.2020r. podjętej na podstawie §19 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Cywilnego - art.70? i nast. (Dz.U. z 2019r. poz. 1607),
Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (26-612) ul. Żelazna 7
ogłasza
trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022ha (dalej Nieruchomość)
? Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek:
? prawa użytkowania wieczystego tj.:
? działka nr 9/186 o powierzchni 2.0020 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/185 o powierzchni 2.9916 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/190 o powierzchni 0,1911 ha - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
? działka nr 9/177 o powierzchni 5,0842 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek pompowni bagrowej, budynek rozdzielni i nastawni odp., budynek dyspozytorni ciepłownictwa, budynek rozdzielni i nastawni, wieża nawęglania, budynek gospodarki olejowej, budynek główny kotłowni, budynek przesypu nr 4, budynek pompowni wody sieciowej, stacja rozdziału wody spłucznej, dwa zbiorniki stalowe ZS 360C z fundamentami, budynek usług technicznych, komin H-150 z czopuchami, most nawęglania nr 4, elektrofiltr kotła, stacja transformatorowa - wg. rejestru gruntów tereny przemysłowe,
? działka nr 9/96 o powierzchni 1,6252 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/150 o powierzchni 0,0222 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów tereny różne,
? działka nr 9/103 o powierzchni 1,1114 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej oraz budynku, tj. wiaty magazynowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/104 o powierzchni 0,3210 ha - droga,
? działka nr 9/187 o powierzchni 0,1714 ha - droga,
? działka nr 9/181 o powierzchni 0,3150 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/182 o powierzchni 0,3084 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/97 o powierzchni 3,3015 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/105 o powierzchni 0,7575 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek przesypu nr 3, budynek przesypu nr 2, budynek wyjściowy za budynkiem przesypu nr 3, most nawęglania nr 3, most nawęglania nr 2, tunel nr 3,tunel nr 2 - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
? działka nr 9/179 o powierzchni 0,6186 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane,
? działka nr 9/110 o powierzchni 0,7621 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zbudowane,
? działka nr 9/144 o powierzchni 0,2481 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dyspozytorni, wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
? działka nr 9/15 o powierzchni 0,0255 ha - droga,
? działka nr 16 o powierzchni 0,2148 ha - wg rejestru gruntów grunty orne RIVb, RV,
? działka nr 23/2 o powierzchni 0,7935 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku biurowego dla transportu kolejowego oraz bocznicy kolejowej- wg rejestru gruntów tereny kolejowe,
? działka nr 32 o powierzchni 0,5541 ha - wg rejestru gruntów grunt orny RV,
dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00044454/1. Księga nr RA1R/00044454/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.
? Prawo własności nieruchomości tj:
? działka nr 9/115 o powierzchni 0,0691 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/120 o powierzchni 0,3444 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/116 o powierzchni 0,0945 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
? działka nr 9/121 o powierzchni 0.4750 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00071795/1. Księga nr RA1R/00071795/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.
? Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu i ciepła systemowego. Dojazd do nieruchomości z ulic Energetyków i Marii Gajl.
? Budynki, budowle oraz urządzenia są nieużytkowane, częściowo zdewastowane w złym stanie technicznym. Wymagają generalnego remontu lub rozbiórki.
? Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.900.000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych).
? Wadium na przetarg wynosi: 890.000 zł (słownie; osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
? Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
? złożenie do dnia 26.03.2020 r. do godziny 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha" w sekretariacie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,
? wpłacenie wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna prowadzony przez Bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537 z dopiskiem "przetarg na nieruchomości nieczynnej EC" rubryce "tytułem" w przelewie, najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Wadium może zostać także uiszczone w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i nieprzenoszalnej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ważnej nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
? Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. o godz. 10:30 w świetlicy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7,pokój nr 9.
? Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
? Regulamin przetargu, pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.radpec.com.pl.
? "RADPEC" S.A. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.
? W przypadku naruszenia warunków określonych w Regulaminie przetargu, w niniejszym obwieszczeniu lub naruszenia przepisów prawa zostanie stwierdzone unieważnienie przetargu.
? Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 3898245, mail nieruchomości@radpec.com.pl
Oględzin nieruchomości można dokonywać w Radomiu, ul. Energetyków/M. Gajl w dniach od 09.03.2020r. do 20.03.2020r. w godzinach 9:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - nr telefonu 530 183 759 z Panem Cezarym Laskowskim, Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna www.radpec.com.pl
Zarząd "RADPEC" S.A.
33996171
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: