Ogłoszenie

Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uzytkowania wieczystego nieruchomości będących działkami gruntu położonych w Werbkowicach

łódzkie, Werbkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Werbkowice, łódzkie
Numer ogłoszenia
33996246
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY WERBKOWICE

SzczegółyWerbkowice, dnia 18.02.2020 roku
OGŁOSZENIE
Zgodnie z uchwałą Nr 57/2019 Rady Naukowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowego Instytut Badawczego w Puławach (IUNG-PIB) z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie dokonania czynności prawnej polegającej na sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443) dyrektor IUNG-PIB:
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących działkami gruntu w ilości 20 oznaczonymi w ewidencji gruntu numerami: od 2/50 do 2/65, 2/66 z działką 6/20, 2/67 z działką 6/22 oraz 6/23, 6/24 wraz z udziałami w częściach wspólnych działek 2/49 i 6/21 (drogi), powstałych w wyniku podziału działek oznaczonych nr 2/46 i 6/6 położonych w Werbkowicach, arkusz mapy 3, obręb 1671 Werbkowice IUNG, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, woj. lubelskie, dla których Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr kw ZAH1H/00051363/5 niżej wymienionych:
L.p.Nr działkiPowierzchnia w haWartość działki w złWartość udziałów w drogachCena wywoławcza/ Oszacowana wartość nieruchomości (razem)Wadium
w zł
12/500,079916.280,002.790,00 + 50,0019.120,001920
22/510,075115.300,002.620,00 + 50,0017.970,001797
32/520,075615.400,002.640,00 + 50,0018.090,001809
42/530,074215.120,002.590,00 + 50,0017.760,001776
52/540,074115.090,002.590,00 + 50,0017.730,001773
62/550,073214.910,002.560,00 + 50,0017.520,001752
72/560,075415.360,002.630,00 + 50,0018.040,001804
82/570,075315.340,002.630,00 + 50,0018.020,001802
92/580,092418.820,003.230,00 + 60,0022.110,002211
102/590,086517.620,003.020,00 + 60,0020.700,002070
112/600,091718.680,003.200,00 + 60,0021.940,002194
122/610,126225.710,004.410,00 + 80,0030.200,003020
132/620,074715.220,002.610,00 + 50,0017.880,001788
142/630,116923.810,004.080,00 + 70,0027.960,002796
152/640,076315.540,002.670,00 + 50,0018.260,001826
162/650,102920.960,003.590,00 + 70,0024.620,002462
17
18
2/66
6/20
0,0498
0,0282
10.140,00
5.740,00
1.740,00 + 30,00
990,00 + 20,00
11.910,00
6.750,00
1866

19
20
2/67
6/22
0,0637
0,0216
12.980,00
4.400,00
2.230,00 + 40,00
750,00 + 10,00
15.250,00
5.160,00
2041
216/230,084417.190,002.950,00 + 50,0020.190,002019
226/240,074615.200,002.610,00 + 50,0017.860,0017860
? Opis nieruchomości:
? Działki gruntu niezabudowane przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG-PIB). Działki grunt, usytuowane w strefie centralnej miejscowości Werbkowice - tereny zabudowane, sąsiedztwo stanowi w przeważającym stopniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługowa nieuciążliwa. Działki stanowią tereny budowlane zgodnie z m.p.z.p. gminy Werbkowice - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana z przeznaczeniem j.w. Kształt poszczególnych działek regularny (zbliżony do prostokątów), teren w całości płaski, atrakcyjny pod względem ukształtowania terenu oraz lokalizacji, posiada dogodny, utwardzony dojazd.
? Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu
2.1 Nazwa i adres sprzedawcy ( organizatora przetargu):
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, KRS: 0000149666 ( Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku), NIP: 716-000-42-81, REGON: 000079295 ( zwany dalej również IUNG-PIB)
? Tryb sprzedaży:
Przetarg ustny (licytacja) - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku, w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443).
? Miejsce sprzedaży
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 25 marzec 2020 roku o godzinie 11:00 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Werbkowice, ul. Parkowa 6 (pałac) sala konferencyjna nr 2.
? Termin i miejsce, w którym można dokonać oględzin przedmiotu przetargu
Nieruchomości można oglądać w okresie od 25.02.2020 do 24.03.2020 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.: (84) 657 23 40.
2.5 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium. Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.
2.6 Uczestnik przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przed przystąpieniem do przetargu musi przedłożyć Komisji:
2.6.1 ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu,
2.6.2 aktualny wypis z KRS/CEIDG lub innych właściwych rejestrów oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, o ile dotyczy,
? w przypadku gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik obowiązany jest on przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie,
? dokumenty o których mowa w § 4 ust. 2-3 regulaminu,
2.6.5 oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 lit. a) albo b) regulaminu,
2.6.6 pisemne oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu,
2.6.7 dowód wpłaty wadium.
2.7 Wadium.
2.7.1 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla każdej z wymienionych działek z osobna z dopiskiem: "wadium działka Nr___________Werbkowice" najpóźniej do dnia 20.03.2020 roku włącznie na rachunek bankowy IUNG-PIB nr 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594 prowadzony przez Bank Pekao S.A.
2.7.2 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
2.7.3 Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki.
2.7.4 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po zakończeniu licytacji, najpóźniej w terminie 7 dni.
2.7.5 Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Inne warunki przepadku wadium określa regulamin.
2.8 Licytacja rozpocznie się od ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu, ale nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
2.9 Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym Zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 18.02.2020 r. przez Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach dr inż. Piotra Kozery.
3. Zawarcie umowy
? W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona, jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
? Osoba wyłoniona w przetargu, jako Nabywca jest zobowiązana do wpłaty całej ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium i powiększonej o należny podatek VAT na rachunek bankowy: 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym, jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego.
? Koszty sporządzenia umowy sprzedaży, opłaty sądowe oraz inne opłaty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi Nabywca.
? Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.
? Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, zaś dokumentacja formalno-prawna dostępna jest w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Werbkowicach, ul. Parkowa 6, Werbkowice w godzinach pracy. Informacje o przetargu można uzyskać również pod numerem telefonu: (84) 657 23 40 oraz na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl.
33996246
drukuj ogłoszenie