Ogłoszenie

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości NBP przy ul. Sierakowskiej w Poznaniu

mazowieckie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, mazowieckie
Powierzchnia
801 m2
Cena
837 000 zł
Numer ogłoszenia
33996808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-919 Warszawa
Ulica
Świętokrzyska
Osoba kontaktowa
NARODOWY BANK POLSKI

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu

Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie
Oddział Okręgowy w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 12, 61-827 Poznań

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości NBP przy ul. Sierakowskiej w Poznaniu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy
ul. Sierakowskiej, obręb ewidencyjny 0039 Łazarz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 16/2 o powierzchni 0,0801 ha, zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 68,70 m2 oraz budynkiem garażowym trzystanowiskowym o powierzchni użytkowej 99,10 m2 , będąca własnością Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108933/0, zwana dalej "Nieruchomością".
Sprzedaż Nieruchomości wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.).
Prawo pierwokupu Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przysługuje Krajowemu Zasobowi Nieruchomości na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363, z późn. zm.). Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości wykonuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 30b i art. 30c powołanej ustawy.
Nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, powiat Miasto Poznań, gmina Poznań Miasto, dzielnica Grunwald, ulica Sierakowska, obręb ewidencyjny 0039 Łazarz, arkusz mapy nr 04. Nieruchomość stanowi działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana dwoma budynkami garażowymi jednopoziomowymi, wzniesionymi w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej: garaż dwustanowiskowy - 68,70 m?, garaż trzystanowiskowy - 99,10 m?. W budynku garażowym trzystanowiskowym znajduje się kotłownia z piecem gazowym. Działka w części niezabudowanej utwardzona jest kostką betonową, fragmentarycznie zagospodarowana jest trawnikiem z występującymi miejscowo drzewami liściastymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Na Nieruchomości usytuowany jest fragment budynku garażowego, wielosegmentowego, który został wybudowany na sąsiedniej działce gruntu nr 15/35, będącej własnością Miasta Poznania (budynek ten przylega do ściany budynku garażowego trzystanowiskowego). Powierzchnia Nieruchomości zajęta przez fragment wyżej wymienionego budynku wynosi około 15,0 m? i nie jest ona przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia albo innej umowy, której przedmiotem jest korzystanie
z nieruchomości.
Na Nieruchomości znajdują się przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi, gazowe oraz sieć wodociągowa. Przyłącze gazowe przebiega przez sąsiednią działkę gruntu nr 16/1, od istniejącego gazociągu w ulicy Nowotomyskiej.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu (uchwała nr LV/833/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września
2013 r.), Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. a powołanej uchwały, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MW ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez elementy budynku wymienione w tym przepisie. Na rysunku planu na Nieruchomości nie zostały wyznaczone linie zabudowy.
Cena wywoławcza Nieruchomości: 837 000,00 zł netto (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż Nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), przy czym zgodnie z art. 43 ust. 10 powołanej ustawy istnieje możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania VAT sprzedaży Nieruchomości. W takim przypadku zaoferowana cena nabycia netto zostanie powiększona o VAT obliczony wg podstawowej stawki VAT, która obecnie wynosi 23%.
Sprzedaż Nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12, 61-827 Poznań.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) do dnia 8 maja 2020 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu lub bezwarunkowych gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12, 61-827 Poznań, bezpośrednio w Sekretariacie, który jest czynny
w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, po uzyskaniu przez sprzedającego zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1302,z późn. zm.). W przypadku odmowy wyrażenia zgody, sprzedający unieważni przetarg i z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwać żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu, poza zwrotem wadium.
Sprzedaż Nieruchomości następuje, jeżeli Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363, z późn. zm.). Sprzedający zawiadomi na piśmie oferenta ustalonego jako nabywca Nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.plw zakładce O NBP/Zamówienia publiczne/Zbycie majątku NBP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12, 61-827 Poznań.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat.poznan@nbp.pllub telefonicznie pod numerem +48 22 186 12 06.
33996808
drukuj ogłoszenie