Ogłoszenie

Synyk masy upadłości Mariana Zielińskiego oferuje do sprzedaży nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Cena
10 530 000 zł
Numer ogłoszenia
33997404
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MARIAN ZIELIŃSKI

SzczegółySygn. akt XIV GUp 66/16
Ogłoszenie
Syndyk masy upadłości Mariana Zielińskiego - wspólnika ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu ofert nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3, stanowiącą gospodarczą całość jako centrum handlowo-biurowe, składającą się z działek gruntu:
? nr 17/19 o pow. 1.821 m2, nr 17/28 o pow. 3.748 m2, nr 17/30 o pow. 697 m2, nr 56/8 o pow. 1.408 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124237/9 (prawo użytkowania wieczystego),
? nr 45/7 o pow. 7.107 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124233/1 (prawo użytkowania wieczystego),
? nr 56/6 o powierzchni 2.198 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00119393/2 (prawo własności).
Informuję, że:
? przedmiotem sprzedaży są łącznie wszystkie wyżej wymienionych nieruchomości. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert częściowych ani pod warunkiem,
? w stosunku do przedmiotu sprzedaży zostały wydane ostateczne decyzje o warunkach zabudowy przewidujące możliwość realizacji wysokich budynków mieszkalnych lub biurowych,
? w postępowaniu prowadzonym w stosunku do Art-Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej istnieje możliwość nabycia sąsiednich nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kasprzaka i Artyleryjskiej,
? zbycie nieruchomości w ramach tego konkursu ofert może nastąpić wyłącznie na rzecz nabywcy, który zostanie wyłoniony do nabycia nieruchomości w innym postepowaniu upadłościowym, to jest wchodzących w skład masy upadłości Art-Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej położonych w Łodzi przy ul. Kasprzaka i Artyleryjskiej.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.530.000 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
Zasady sprzedaży:
? Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest uchwała nr 1 Rady Wierzycieli z dnia 17 października 2019 roku,
? Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 16 kwietnia 2020 roku godz. 15.00, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: "OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
? Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
? Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
? Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
? W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
? Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 11 2490 0005 0000 4000 8655 4883 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).
? Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
http://upadlosci-lodz.pl,
telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-16), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.
33997404
drukuj ogłoszenie