Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Cienistej w Gnieźnie.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33998206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Cienistej w Gnieźnie.
WM.GM.6840.27.2019
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Gniezna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1/127 o pow. 2 382 m? na arkuszu numer 55 dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00030534/6.
W dziale III księgi wieczystej (obciążenia i ograniczenia) brak jest jakichkolwiek wpisów.
W dziale IV (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość położona przy ulicy Cienistej i Odonica, na obszarze miasta o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym. Nieruchomość posiada dostęp do dróg o nawierzchni urządzonej z kostki betonowej. Wjazd na nieruchomość możliwy
od ulicy Odonica z działki nr 1/48.
Dojazd do nieruchomości prowadzi od strony centrum miasta ul. Dalkoską i Kostrzewskiego.
Działka jest nieuzbrojona. W zasięgu znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. Infrastrukturę techniczną niezbędną
do funkcjonowania planowanych obiektów nabywca wykona we własnym zakresie
i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi Uchwałami:
- Nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r.
- Nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r.
- Nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r.
- Nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r.
- Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2019 r.
Zgodnie z ustaleniami studium oraz jego zmianami działka nr 1/127 leży
w strefie zabudowy mieszkaniowo - usługowej - symbol graficzny "MU" .
Na nieruchomości posadowione są urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci:
- siec kanalizacji sanitarnej PVC ? 200 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- sieć wodociągowa PE ? 125 mm.
Dla kolektora kanalizacji sanitarnej ? 200 mm wyznacza się pas ochronny o szerokości po 2,5 m z obu stron kolektora, licząc od jego osi.
Dla sieci wodociągowej wyznacza się pas ochrony o szerokości po 1,5 m z obu stron rurociągów , licząc od ich osi.
Wymaga to uregulowania w postaci ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie posadowieni na nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie gruntu o szerokości po 2,5 m z obu stron kolektora, licząc od jego osi (dotyczy siec kanalizacji sanitarnej) oraz po 1,5 m z obu stron rurociągów, licząc od ich osi (dotyczy sieci wodociągowej) a także na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich posadowieniem, konserwacją i modernizacją, a także w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość w wyżej wymienionych celach.
W ramach służebności zabrania się na nieruchomości posadowienia jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń kanalizacji sanitarnej - należy uwzględnić konieczność zachowania odległości min. 2,5 m od osi przewodu kanalizacji sanitarnej do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy na podkładzie geodezyjnym ( w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodu kanalizacyjnego zabrania się dokonywania nasadzeń drzew
i krzewów.
W ramach ustanowionej służebności zabrania się na nieruchomości posadowienia jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń wodociągowych do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy na podkładzie geodezyjnym ( w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodów wodociągowych zabrania się dokonywania nasadzen drzew i krzewów.
Przy zachowaniu obecnej głębokości ww. urządzeń bezpośrednio nad rurociągami odbywać się może ruch pojazdów, a także zlokalizowane mogą zostać miejsca postojowe samochodów.
Przez działkę przebiega linia kablowa SN oraz linia kablowa nn. Do przeprowadzenia ewentualnych prac eksploatacyjnych konieczny jest dostęp do tych urządzeń. Należy ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości równa jest wartości rynkowej działki
i wynosi: 924 216,00 zł.
Wadium:
184 000,00 zł.
Wadium w wysokości 184 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 13 maja 2020 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Cienista". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta pok.7, tel. 61 426 04 91.
33998206
drukuj ogłoszenie