Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AMIS Sp z o.o. w upadłości sprzeda nieruchomość położoną w miejscowości Jedlanka.

lubelskie, Jedlanka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jedlanka, lubelskie
Cena
7 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33998707
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
AMIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości AMIS sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty opisaną w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, nieruchomość, stanowiącą prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz budynkami o przeznaczeniu produkcyjno - przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2019r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej w formie pisemnej w terminie do godziny 15:00 do dnia 3 kwietnia 2020 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w sposób następujący: Syndyk masy upadłości Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin; z dopiskiem "Sygn. akt XVIII GUp 120/19 - oferta na zakup nieruchomości AMIS - nie otwierać!". Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również uiszczenie wadium w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2020r., na następujący rachunek: AMIS sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ALIOR BANK S.A. pod numerem 33-2490-0005-0000-4530-1956-2157, a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2020r., podczas posiedzenia Rady Wierzycieli o godz. 11:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska na które to posiedzenie zaprasza się zainteresowanych oferentów. Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka u. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 16.00 oraz na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl (zakładka ZAINWESTUJ), gdzie znajduje się również regulamin konkursu ofert. Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844, 81 479 45 53; 22 1010225.
33998707
drukuj ogłoszenie