Ogłoszenie

Starosta Kluczborski ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej m. Wołczyn ul. Opolska 17.

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kluczbork, opolskie
Powierzchnia
6 974 m2
Cena
380 000 zł
Numer ogłoszenia
33998732
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
Katowicka 1
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółySTAROSTA KLUCZBORSKI
na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
OGŁASZA
pierwsze rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa .
1.Położenie nieruchomości gruntowej- m. Wołczyn ul. Opolska 17 ;
2.Oznaczenie nieruchomości: dz.nr 340/3 i 340/10 ark.m.6 o łącznej pow.0,6974 ha
3. Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:
P - tereny zabudowy wytwórczo-składowej , w tym produkcyjnej
S - składów i magazynów
B - baz budowlanych, baz sprzętowo- transportowych oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych.
4. Nr Księgi Wieczystej- OP1U/00054628/1.
5. Informacje dodatkowe: W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00054628/1 widnieją wpisy hipotek na łączną wartość obciążeń 260 613,04 zł, obciążające dotychczasowego właściciela. Część budynków i brama z fragmentem ogrodzenia wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. 6. Cena wywoławcza: 380 000,00 zł ;
7. Zaliczka w wysokości: 38 000,00 zł ;
8. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach:
11 grudnia 2019r. i 18 lutego 2020r.
9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej "Rokowania- Wołczyn", należy złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, do dnia 17.04.2020 do godziny 14,30;
10. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 9 powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
3) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
4) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: określenie
planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości;
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta, na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu. 11. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 22.04.2020 o godz.10,00 w pokoju 213 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
12. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz.11,00
13.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 17.04.2020r. z dopiskiem " Rokowania - Wołczyn".
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy. Starosta Kluczborski zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 pokój nr 12 osobiście lub telefonicznie
tel. 77 4110141,77 4110140.
33998732
drukuj ogłoszenie