Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg na sprzedaż działki położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

lubelskie, Dęblin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dęblin, lubelskie
Powierzchnia
32 207 m2
Cena
800 000 zł
Numer ogłoszenia
158472
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.

Cena wywoławcza działki nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin, wynosi 800 000,00 zł netto (osiemset tysięcy zł).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT - 23%. Działka nr 4067/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/0001009516 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren, na którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składowe i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr XLVI/254/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399). Przetarg odbędzie się w dniu 27 maj 2020 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 25 maj 2020 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. 0/Lublin.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin - www.deblin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, 08-530 Dęblin. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 117, tel. 818830082

drukuj ogłoszenie