Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Renaty Pasternak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału w 1/5 części prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wołomin, mazowieckie
Powierzchnia
78,39 m2
Cena
12 542,5 zł
Numer ogłoszenia
33998961
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
RENATA PASTERNAK W UPADŁOŚCI

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Renaty Pasternak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału w 1/5 części prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17, o powierzchni 78,39 m2, położonego w Wołominie przy ul. Wileńskiej 78, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00098064/1, za cenę nie niższą niż 12.542,50 zł, opisanego szczegółowo w wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego operacie szacunkowym z dnia 17 lutego 2018 roku.
Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 12.542,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa 50/100 złote).
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz podaniem sygnatury akt XVIII GUp 210/19 oraz dopiskiem "NIE OTWIERAĆ-OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Renaty Pasternak" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2020 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 1.254,25 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery 25/100 złote) na rachunek bankowy 76 1090 2590 0000 0001 3522 8269 z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt. XVIII GUp 210/19" najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. w sali nr 120.
Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.
33998961
drukuj ogłoszenie