Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Dalkoskiej w Gnieźnie.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
1 708 m2
Cena
512 400 zł
Numer ogłoszenia
33999180
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Dalkoskiej w Gnieźnie.
WM.GM.6840.47.2019
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Gniezna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1/122 o pow. 1 708 m? na arkuszu numer 55 dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029119/1.
W dziale III księgi wieczystej (obciążenia i ograniczenia) wpisane jest ostrzeżenie
o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wobec działki
nr 1/129. W dziale IV (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość położona przy ulicy Dalkoskiej zlokalizowana jest w zabudowie otoczenia starej części miasta oraz obszarów niezagospodarowanych miedzy torami kolejowymi
a obwodnicą miasta. Nieruchomość położona w centralnej części miasta o przewadze funkcji usługowej, handlowej i mieszkaniowej. Na nieruchomości mogą występować pozostałości dawnych obiektów gospodarczych, ogrodzeń itd. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Urządzone są ciągi piesze. Bezpośrednio na teren działki
nie występuje wjazd. Z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizację zjazdu należy wystąpić
do Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.
Działka jest nieuzbrojona. W zasięgu znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Infrastrukturę techniczną niezbędną
do funkcjonowania planowanych obiektów nabywca wykona we własnym zakresie
i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
Działka jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, całkowicie zadrzewiona i silnie zakrzaczona.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego otoczenie jeziora Jelonek w Gnieźnie zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003 r.
Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren zabudowy usług ogólnych - symbol planu "UU".
Teren objęty planem stanowi obszar podlegający pełnej ochronie konserwatorskiej, wnioskowana inwestycję należy projektować i realizować przy uwzględnieniu określonych
w planie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej oraz ochrony archeologicznej.
Na nieruchomości zlokalizowana jest siec kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy odcinka ulicy Piotrowskiego, drogi administrowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie. Administrator drogi powinien mieć zapewniony swobodny dostęp do urządzenia kanalizacyjnego zlokalizowanego na przedmiotowej działce przy granicy z pasem drogowym ulicy Dalkoskiej.
Na nieruchomości zlokalizowana jest siec kanalizacji sanitarnej. Dla kolektora kanalizacji sanitarnej wyznacza się pas ochronny o szerokości po 2,5 m z obu stron kolektora, licząc od jego osi.
Wymaga to uregulowania w postaci ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie posadowieni na nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń kanalizacyjnych w pasie gruntu o szerokości po 2,5 m z obu stron kolektora, licząc od jego osi a także na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich posadowieniem, konserwacją i modernizacją, a także w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość w wyżej wymienionych celach.
W ramach służebności zabrania się na nieruchomości posadowienia jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń kanalizacji sanitarnej - należy uwzględnić konieczność zachowania odległości min. 2,5 m od osi przewodu kanalizacji sanitarnej do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy na podkładzie geodezyjnym ( w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodu kanalizacyjnego zabrania się dokonywania nasadzeń drzew
i krzewów.
Przy zachowaniu obecnej głębokości ww. urządzeń bezpośrednio nad rurociągami odbywać się może ruch pojazdów, a także zlokalizowane mogą zostać miejsca postojowe samochodów.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości równa jest wartości rynkowej działki
i wynosi: 512 400,00 zł.
Do ceny sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.
Wadium:
102 000,00 zł.
Wadium w wysokości 102 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 13 maja 2020 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Dalkoska". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta,pok.7, tel. 61 426 04 91.
33999180
drukuj ogłoszenie