Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Grajewo.

podlaskie, Grajewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grajewo, podlaskie
Cena
820 000 zł
Numer ogłoszenia
33999918
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GRAJEWIE

SzczegółyGrajewo dnia 2020.03.19.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
Burmistrz Miasta Grajewo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.
Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Inwestycyjnej
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5006/2
o powierzchni 2,0000 ha
cena wywoławcza - 820.000,00 zł + 23 % VAT ( 188.600,00 zł )= 1.008.600,00zł wadium - 201.720,00 zł
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.
Informacje o warunkach przetargu :
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej
6 A w sali nr 29 w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 1000
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.
3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić
w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 22 maja 2020 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta ).
Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się
Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
11.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Informacje dodatkowe.
a) Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo
Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K.
w Łomży, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
b) Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo natomiast została wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
c) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
d) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 ).
e) Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu ( 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu ) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm. ). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
f) Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z tym:
- nabywca będzie związany postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli SSSE Biuro w Ełku, ul. A. Mickiewicza 15, tel. 876106272.
- Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości.
g) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.
h) Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
i) W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
j) W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Grajewo na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 - 1530), kontakt telefoniczny pod nr ( 86 ) 273 - 08 - 24 lub 273 - 08 - 25.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych :
www.grajewo.pl ,
inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie.
33999918
drukuj ogłoszenie