Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własnoći nieruchomości położonych we wsi Sylwerynów

mazowieckie, Paradyź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Paradyź, mazowieckie
Numer ogłoszenia
34000073
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SEBASTIAN LEŚNIEWSKI

SzczegółySyndyk masy upadłości Sebastiana Leśniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 15 stycznia 2020 roku Sygn. akt V GUp 15/17 of:
1. prawa własności niżej wymienionych nieruchomości położonych w powiecie opoczyńskim, gm. Paradyż, wsi Sylwerynów , dla których w Sądzie Rejonowym w Opocznie prowadzona jest księga wieczysta Nr PT1O/00014252/7:
a. rolnej, w obrębie Sylwerynów, oznaczonej numerem działki 56 o powierzchni 1,8700 ha obejmującej siedlisko zabudowane budynkami mieszkalnym, obory, stodoły i gospodarczym, o wartości oszacowania 351.546,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych) brutto,
b. leśnej, w obrębie Joaniów, oznaczonej numerem działki 16 o powierzchni 0,4000 ha, o wartości oszacowania 5.911,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych) brutto,
c. leśnej, w obrębie Joaniów, oznaczonej numerem działki 47 o powierzchni 0,2400 ha, o wartości oszacowania 3.402,00 zł (trzy tysiące czterysta dwa złote) brutto,
d. rolnej, w obrębie Joaniów, oznaczonej numerem działki 97 o powierzchni 0,5000 ha, o wartości oszacowania 5.320,00 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) brutto,
e. rolnej, w obrębie Joaniów, oznaczonej numerem działki 147 o powierzchni 0,2500 ha, o wartości oszacowania 1.729,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) brutto,
2. cena wywoławcza sprzedaży każdej nieruchomości wynosi 60 % wartości jej oszacowania,
3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie "Oferta zakupu nieruchomości - działka nr.... " w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00 na adres syndyka masy upadłości Sebastiana Leśniewskiego - Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),
4. składający ofertę , pod rygorem odrzucenia oferty, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 100,00 zł w górę na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Leśniewskiego w PKO BP S.A. Nr 60 1020 3437 0000 1602 0200 3572 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości),
5. otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk masy upadłości wybierając najkorzystniejszą z ofert ,
6. operat szacunkowy i postanowienie Sędziego Komisarza mogą być udostępniane przez syndyka drogą elektroniczną,
7. wszelkie koszty nabycia nieruchomości oraz wykreślenia wpisów w księdze wieczystej obciążają nabywcę,
8. nieruchomości można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji telefonicznie pod numerem: 601 163 194.
34000073
drukuj ogłoszenie