Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
16 979 m2
Cena
9 000 000 zł
Numer ogłoszenia
158632
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-04-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt XIV GUp 66/16

Ogłoszenie
Syndyk masy upadłości Mariana Zielińskiego - wspólnika ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu ofert nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3, stanowiącą gospodarczą całość jako centrum handlowo-biurowe, składającą się z działek gruntu:

1. nr 17/19 o pow. 1.821 m2, nr 17/28 o pow. 3.748 m2, nr 17/30 o pow. 697 m2, nr 56/8 o pow. 1.408 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124237/9 (prawo użytkowania wieczystego),
2. nr 45/7 o pow. 7.107 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124233/1 (prawo użytkowania wieczystego),
3. nr 56/6 o powierzchni 2.198 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00119393/2 (prawo własności).
Informuję, że:
1. przedmiotem sprzedaży są łącznie wszystkie wyżej wymienionych nieruchomości. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert częściowych ani pod warunkiem,
2. w stosunku do przedmiotu sprzedaży zostały wydane ostateczne decyzje o warunkach zabudowy przewidujące możliwość realizacji wysokich budynków mieszkalnych lub biurowych,
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
Zasady sprzedaży:
1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest uchwała nr 1b Rady Wierzycieli z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 29 maja 2020 roku godz. 15.00, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
a. Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
b. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
c. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 28 maja 2020 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 11 2490 0005 0000 4000 8655 4883 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).
5. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-16), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: