Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Katowicach zaprasza do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie KSSE w Gminie Knurów

śląskie, Knurów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Knurów, śląskie
Powierzchnia
15 705 m2
Cena
2 146 873,5 zł
Numer ogłoszenia
158643
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,5705 ha (15 705m2) położonej na terenie KSSE w Gminie Knurów przy ul. Szpitalnej, obręb ewidencyjny Knurów, stanowiącej własność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i obejmującej działkę nr 98/24 o pow. 15 705 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00080250/8.

2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na podstawie aktu notarialnego REP A nr 2213/2020 z dnia 30.04.2020 r. Przedmiotowa własność nie jest ujawniona w Księdze Wieczystej GL1G/00080250/8.

3. W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00080250/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 98/16 objętej niniejszą księgą wieczysta na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, polegająca na:

a. prawie przebiegu przez nieruchomość obciążoną urządzeń kanalizacji sanitarnej o długości 15 m - szerokość pasa technologicznego dla tej kanalizacji sanitarnej wynosi 3,00 m (po 1,5 m na każdą stronę od osi), a całkowita powierzchnia służebności przesyłu ustalona dla kanalizacji sanitarnej wynosi 45,00 m2, a przebieg kanalizacji sanitarnej oraz pas technologiczny zostały przedstawione na załączniku graficznym do aktu notarialnego z dnia 07.11.2017r., rep. A nr 10778/2017 karta akt 125-128,

b. udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową, przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami przedmiotowej kanalizacji w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,

c. zakazie wznoszenia obiektów budowlanych w pasie technologicznym kanalizacji sanitarnej,

d. zakazie wykonywania w pasie technologicznym kanalizacji nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3,00 m oraz wyrażenie zgody na usunięcie już istniejących, zastrzegając, że uprawniony zobowiązany jest każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac do przywrócenia stanu poprzedniego w terminie 30 dni od zakończenia prac.

Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00080250/8 jest wolny od wpisów.

4. Teren znajduje się w obrębie granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

5. Nieruchomość położona jest na zachód od ul. Szpitalnej w Knurowie, posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo. Działka nr 98/24 w ewidencji gruntów posiada oznaczenie klasy gruntu RIIIb o powierzchni 1,5705 ha.

6. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Knurów nr XLIX/709/14 z dnia 17 września 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2014 r. poz. 4799, działka będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Z14.UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej.

7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.146.873,50 zł netto (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 50/100 groszy). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty.

8. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 792.196,30 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100 groszy) na konto Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 Santander Bank Polska S.A., w terminie do 25.05.2020 r. przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu zapłaty na powyższy rachunek bankowy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 25.05.2020 do godz. 16:00, w siedzibie organizatora przetargu.

11. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23 %VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT).

12. Kwotę wadium wpłaconą przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium lub odpowiednia jego część ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

13. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie