Ogłoszenie

Burmistrz Barlinka informuje o trzecim przetargu nana zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskeij 78.

zachodniopomorskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Barlinek, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 753 m2
Cena
800 000 zł
Numer ogłoszenia
34007438
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
Niepodległości 20
Osoba kontaktowa
GMINA BARLINEK

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ BARLINKA
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Barlinku
przy ul. Gorzowskiej 78.
Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu
1. MIEJSCE POŁOŻENIA - Barlinek, ul. Gorzowska 78.
2. NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI GRUNTU - 245/2 w obr.2 Barlinek.
3. POWIERZCHNIA:
a) DZIAŁKI GRUNTU - 0,1753 ha,
b) UŻYTKOWA BUDYNKU - 699,42 m2.
4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ - KW
NR SZ1M/00044773/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sadzie Rejonowym
w Myśliborzu.
5. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziorna Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku", przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca
2018 r.- omawiana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową [symbol planu - 1U]. Przy czym plan ten definiuje usługi, jako: działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej, niezwiązaną z działalnością produkcyjną, produkcją rolną, punktami obsługi pojazdów, stacją paliw, myjnią samochodową oraz ze zbieraniem odpadów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, niepowodującą uciążliwości dla środowiska.
6. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 800 000,00 zł brutto (cena ustalona zgodnie
z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU - przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r.
o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12 (II piętro).
8. WYSOKOŚĆ WADIUM - 10 % ceny wywoławczej (tj. 80 000,00 zł).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane przez nich konto bankowe.
9. FORMA WNIESIENIA WADIUM - w pieniądzu.
10. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM - do dnia 7 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać "przetarg na działkę przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku".
11. PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZOSTAŁA UMIESZCZONA:
na tablicy ogłoszeń na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy
ul. Niepodległości 20, 74 -320 Barlinek,
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku www.barlinek.pl(Informacje, sprawy różne > Nieruchomości)
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (Informacje > Obrót nieruchomościami gminnymi> Sprzedaż w drodze przetargu),
stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Barlinku, http://barlinek.e-mapa.net- zakładka Działki na sprzedaż.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pan Janusz Mickiewicz - pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584.
34007438
drukuj ogłoszenie