Ogłoszenie

Starosta Strszelecko-Drezdenecki podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Niegosław, gm. Drezdenlo.

lubuskie, Strzelce krajeńskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Strzelce krajeńskie, lubuskie
Powierzchnia
17 500 m2
Cena
730 000 zł
Numer ogłoszenia
34007607
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wyszyńskiego 7
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJEŃCKICH

SzczegółyGK.6840.1.2019.MH
STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Niegosław, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie, stanowiącej własność Gminy Drezdenko, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa - Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli.
Określenie nieruchomości
Działka zabudowana o nr ewidencyjnym 540/9 o pow. 1,75 ha, położona w obrębie Niegosław, gmina Drezdenko, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako Br-RVI - grunty rolne zabudowane, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1K/00014120/6.
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie wynosi 3 050,25 zł tj. 3% wartości gruntu i jest wnoszona do 31 marca każdego roku.
Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Cena wywoławcza - 730 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wadium - 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Określenie przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, sala 200 - II piętro.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które uiszczą wadium w formie pieniężnej, w określonej wysokości, z zaznaczeniem na jaki cel, na konto Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich o nr 64 1020 5402 0000 0002 0363 4953.
Wpłacone wadium winno znajdować się na koncie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, II piętro, pokój 205 w godzinach: poniedziałek 7:00 - 15:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 13:30; tel. (95) 763 70 10.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, na okres 2 miesięcy i 2 dni tj. od dnia 11.05.2020 r. do dnia 13.07.2020 r., na stronie internetowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego pod adresem: www.fsd.pli www.bip.fsd.pl(zakładka tablica ogłoszeń), wyciąg z ogłoszenia opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 11.05.2020 r.
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
(-) Bogusław Kierus
34007607
drukuj ogłoszenie