Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Św. Wawrzyńca.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
2 689 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
34008000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha 6
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Św. Wawrzyńca.
WM.GM.6840.58.2019
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiącą własność Miasta Gniezna, oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 41 jako działka nr 72/2
o powierzchni 0.2689 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00001040/4.
Nieruchomość położona przy ul. Św. Wawrzyńca usytuowana jest w centralnej strefie miasta
o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym i usługowo - handlowym zwartej zabudowy kamienicznej. Działka zabudowana jest nieużytkowanymi budynkami mieszkalno - usługowymi.
Nieruchomość zabudowana w granicy działki, w zabudowie atrialnej jednej i dwóch kondygnacjach naziemnych. Budynek mieszkalny jest dwupiętrowy o jednolitej wysokości. Posiada dach jednospadowy, pokryty papą. Obiekt posiada niezależne wejścia do lokali mieszkalnych znajdujących się na piętrze oraz do lokali użytkowych na parterze. Lokale wykwaterowane i nieużytkowane. Budynek mieszkalny znajduje się w pogorszonym stanie techniczno - funkcjonalnym.
Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 586,53 m?.
Nieruchomość położona jest w pierwszej linii zabudowy wzdłuż ulicy Św. Wawrzyńca o nawierzchni asfaltowej, urządzonej. Bezpośredni dostęp do nieruchomości odbywa się od strony ulicy o ruchu jednokierunkowym. Cały teren jest zagospodarowany, przy czym większa cześć stanowi plac utwardzony użytkowany jako parking.
Nieruchomość zabudowana znajduje się na terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość jest natomiast objęta opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi uchwałami: Nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r., Nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r., Nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r., Nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r. , Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31.08.2016 r., Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r. Zgodnie z ustaleniami studium oraz jego zmianami działka leży w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX w.j - symbol graficzny "MT " na obszarze objętym strefa ochrony konserwatorskiej.
Działka znajduje się w obszarze "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022" zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/336/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28.12.2016 r.
Prezydent Miasta Gniezna w trybie art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) wydał decyzję nr 2/16/c z dnia 10.02.2016 r. znak WA/A.6733.1.2016 (działka sprzed podziału) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej rozdzielczej sieci cieplnej, projektowanej w Gnieźnie, w pasie drogowym ulicy Św. Wawrzyńca, na terenie działek nr 130/2, 72, 43, 42 arkusz 41.
Działka jest uzbrojona. Wskazany teren wyposażony jest w następujące sieci uzbrojenia technicznego: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanych obiektów nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
W dziale III księgi wieczystej (obciążenia i ograniczenia) i w dziale IV księgi wieczystej (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczenia ani ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
W granicach działki znajduje się sieć cieplna wykonana w technologii preizolowanej 2xDN200/315 o długości 20,00 mb.
Wobec powyższego konieczne jest ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie, polegającej na: prawie wstępu, używania i korzystania z pasa gruntu, po 2 metry po każdej stronie licząc od osi sieci cieplnej preizolowanej 2xDn200/315 mm o łącznej długości 20,00 mb, prawie dostępu służb eksploatacyjnych z PEC Gnieźnie w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą i konserwacją ww. urządzeń. W ramach służebności nie zamieszcza się zabudowań na wskazanym pasie gruntu.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości równa jest wartości rynkowej działki i wynosi:
1 100 000,00 zł.
Wadium: 220 000,00 zł.
Wadium w wysokości 220 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 10 lipca 2020 roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Św. Wawrzyńca". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
tel. 0 61 426 04 91.
34008000
drukuj ogłoszenie