Ogłoszenie

II rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kluczbork, opolskie
Powierzchnia
6 974 m2
Cena
380 000 zł
Numer ogłoszenia
34009195
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
KATOWICKA 1
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółySTAROSTA KLUCZBORSKI
na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
o g ł a s z a
II rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa .
1.Położenie nieruchomości gruntowej- m. Wołczyn ul. Opolska 17 ;
2.Oznaczenie nieruchomości: dz.nr 340/3 i 340/10 ark.m.6 o łącznej pow.0,6974 ha
3. Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:
P - tereny zabudowy wytwórczo-składowej , w tym produkcyjnej
S - składów i magazynów
B - baz budowlanych, baz sprzętowo- transportowych oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych.
4. Nr Księgi Wieczystej- OP1U/00054628/1.
5. Informacje dodatkowe: W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00054628/1 widnieją wpisy hipotek na łączną wartość obciążeń 260 613,04 zł, obciążające dotychczasowego właściciela. Część budynków i brama z fragmentem ogrodzenia wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. 6. Cena wywoławcza: 380 000,00 zł ;
7. Zaliczka w wysokości: 38 000,00 zł ;
8. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach:
11 grudnia 2019r. i 18 lutego 2020r.
9.Pierwsze rokowania ogłoszone na dzień 22 kwietnia 2020r. nie odbyły się- nikt nie przystąpił do rokowań.
10. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej "Rokowania- Wołczyn", należy złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, do dnia 18 czerwca 2020 do godziny 13,00
11. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 10 powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
3) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
4) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: określenie
planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości;
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta, na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu. 12. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 o godz.10,00 w pokoju 213 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
13. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz.11,00
14.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 18 czerwca 2020r. z dopiskiem " Rokowania - Wołczyn".
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy. Starosta Kluczborski zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 pokój nr 12 osobiście lub telefonicznie tel. 77 4110141,77 4110140
34009195
drukuj ogłoszenie