Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanego " Pozna " Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż nieruhcomości gruntowej położonej przy ul.Zwierzchowskiego.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
560 310 m2
Cena
12 729 600 zł
Numer ogłoszenia
34009860
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-248 Poznań
Ulica
Dziadoszańska10
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH POZNAŃ SP. Z O O

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych "Poznań" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze 5,6031 ha, zabudowanej budynkami komercyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w Poznaniu przy (uprzednio) ul. Dziadoszańskiej 10, obecnie: ul. Zwierzchowskiego 19, obręb: 0006 Żegrze, dz. nr 1/13, 3/11, 3/14, 11/25, 10/14 i 5/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00111418/5, za cenę wywołania nie niższą niż 12.729.600,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset 00/100 złotych) netto.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 20 stycznia 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego. Co do przedmiotu sprzedaży zawarta została Umowa dzierżawy z dnia 28 września 2017 r.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 18 czerwca 2020 roku do godz. 12.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż PRIB".
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 2734 0000 0001 1595 9968.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży.
6. Z Operatem szacunkowym, Umową dzierżawy oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail: biuro@kanecki.pl, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 61 8411 265).
34009860
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: