Ogłoszenie

Burmistrza Kalisza Pomorskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Stara Studnica.

zachodniopomorskie, Kalisz pomorski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kalisz pomorski, zachodniopomorskie
Powierzchnia
18 319 m2
Cena
144 650 zł
Numer ogłoszenia
34010188
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wolności 25
Osoba kontaktowa
GMINA KALISZ POMORSKI

SzczegółyBurmistrza Kalisza Pomorskiego ogłasza
na dzień 30 lipca 2020 r. godz. 10 00
rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
Działka nr 117/18 w miejscowości Stara Studnica, o powierzchni 1,8319 ha, działka zabudowana budynkiem dworu o pow. 1.194,32 m2, budynkiem spichlerza o pow. 646,18 m2, trzema pomieszczeniami gospodarczo - garażowymi o łącznej pow. 97,86 m2. Uzbrojenie: droga, woda, kanalizacja, energia. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KO1D/00024313/8. Nieruchomość wpisana do gminnej ewidencji zabytków.
Cena wywoławcza netto - 144.650,00 zł. Zaliczka - 14.465,00 zł.
Działka nr 298/12 w miejscowości Dębsko, o powierzchni 0,4194 ha, działka zabudowana budynkiem pałacu o pow. 1.717,04 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KO1D/00023420/4. Uzbrojenie: droga, woda, kanalizacja, energia. Nieruchomość wpisana do gminnej ewidencji zabytków.
Cena wywoławcza netto - 279.500,00 zł. Zaliczka - 27.950,00 zł.
Rokowania odbędą się dnia 30 lipca 2020 roku o godz. 10 °° w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.
1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości podanej w tabeli z zaznaczeniem w tytule przelewu numeru nieruchomości, na którą jest ona wpłacana.
2. Zaliczkę w pieniądzu należy wpłacić nie później niż do dnia 24 lipca 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego Kalisz Pomorski - nr konta: 32 8570 0002 0000 0156 2000 0010.
3. Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, którego zgłoszenie zostanie wybrane, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacona zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie tj. nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.
4. Zobowiązuje się nabywającego do wpłacenia całej zaoferowanej kwoty w terminie 21 dni od daty rokowań, nie później jednak niż do dnia podpisania umowy notarialnej. Koszty notarialne w całości ponoszone są przez nabywającego.
5. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Kalisza Pomorskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 27 lipca 2020 roku zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 25, zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rokowania na sprzedaż nieruchomości"
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, określenie, jakich nieruchomości zgłoszenie dotyczy, kopię dowodu wpłaty zaliczki, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza), numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zaliczka w przypadku nie wygrania rokowań, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami i przedmiotem rokowań, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
7. Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 30 lipca 2020 roku, po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
8. Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim pokój nr 3 tel. 094 361 7764.
Warunki rokowań podano w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kaliszpom.pl/strony/9002.dhtml)
w dniu 18 maja 2020 roku.
34010188
drukuj ogłoszenie