Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 51

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
15 348 m2
Cena
32 144 000 zł
Numer ogłoszenia
158752
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości nieoperacyjnej położonej w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 51

Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 49, o powierzchni 15.348 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00100836/1, arkusz mapy 7, obręb Wilda, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na wyżej opisanej działce
(„Nieruchomość").

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 32.144.000 zł netto (słownie: trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych polskich).

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu.

Ofertę nabycia Nieruchomości należy składać w terminie do 03.06.2020 r., do godz. 14.00 na adres: H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym na wskazany powyżej adres, wówczas o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Spółki. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie.

Oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko lub firmę oferenta
2. adres lub siedzibę oferenta
3. datę sporządzenia oferty
4. wskazanie Nieruchomości, której oferta dotyczy
5. wskazanie oferowanej ceny netto w walucie polskiej
6. oznaczenie terminu związania ofertą
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu
8. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych
9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę

Oferta oraz wymagane dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej Nieruchomości do 02.06.2020 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki: PKO BP S.A. nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096 (w treści operacji należy napisać „Wadium" oraz podać dopisek „Nieruchomość Królowej Jadwigi"). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu w dniu 04.06.2020 r., o godz. 10.00. Prowadzący przetarg wybierze spośród ofert uznanych za ważne oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie do 30.06.2 020 r. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 30.09.2020 r. Informacje o zasadach i trybie przetargu oraz danych dotyczących Nieruchomości, w tym w zakresie jej stanu faktycznego i prawnego, udostępnione są pod adresem: www.hcp.eu/pl/przetargi

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: