Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdrój przy ul. Na Banię 42

małopolskie, Rabka Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rabka Zdrój, małopolskie
Powierzchnia
26 669 m2
Cena
4 369 000 zł
Numer ogłoszenia
158753
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości nieoperacyjnej
położonej w Rabce Zdrój przy ul. Na Banię 42

Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 3561, 3562, 3563/2, 3563/3, 3564/2, 3564/3, 3565, 3566, 3567, 3568/2, 3570/2, 3571/2, 3572, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588/2, 3589/2, 3590/2, 3591/4, 5599 oraz 5622, o powierzchni 26.669 m2, arkusz mapy 51, obręb Rabka Zdrój zapisanych w księdze wieczystej KW NS2L/00011747/2 wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń zlokalizowanych na wyżej opisanych działkach („Nieruchomość")

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 4.369.000 zł netto (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych polskich).

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu.

Ofertę nabycia Nieruchomości należy składać w terminie do 03.06.2020 r., do godz. 14.00 na adres: H. Cegielski - Poznań Spółka Akcyjna, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem
poleconym na wskazany powyżej adres, wówczas o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Spółki. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie.

Oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko lub firmę oferenta
2. adres lub siedzibę oferenta
3. datę sporządzenia oferty
4. wskazanie Nieruchomości, której oferta dotyczy
5. wskazanie oferowanej ceny netto w walucie polskiej
6. oznaczenie terminu związania ofertą
7. oświadczenie oferenta że zapoznał się z warunkami przetargu
8. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych
9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowani osób podpisujących ofertę

Oferta oraz wymagane dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej Nieruchomości do 02.06.2020 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki: PKO BP S.A. nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096 (w treści operacji należy napisać „Wadium" oraz podać dopisek „ Nieruchomość Rabka Zdrój"). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu w dniu 04.06.2020 r., o godz. 10.00. Prowadzący przetarg wybierze spośród ofert uznanych za ważne oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie do 30.06.2020 r. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 31.08.2020 r. Informacje o zasadach i trybie przetargu oraz dane dotyczące Nieruchomości, w tym w zakresie jej stanu faktycznego i prawnego, udostępnione są pod adresem: www.hcp.eu/pl/przetargi

drukuj ogłoszenie