Ogłoszenie

Wójt Gminy Przytoczna ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nowa Niedrzewica.

lubuskie, Przytoczna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przytoczna, lubuskie
Powierzchnia
3 800 m2
Cena
13 500 zł
Numer ogłoszenia
34010250
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-340 Przytoczna
Ulica
Rokitniańska 4
Osoba kontaktowa
GMINA PRZYTOCZNA

SzczegółyW Ó J T G M I N Y P R Z Y T O C Z N A
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot
własności Gminy Przytoczna, który odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Przytocznej ul. Rokitniańska 4, pokój nr 3 (sala narad).
1. Opis nieruchomości
L.p.Położenie nieruchomościNr ewid. działkiOznaczenie nieruchomości wg. KWPow. w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena nieruchomości bruttowadiumGodzina przetargu
12345678910
1Ob. Przytoczna gm. Przytoczna623GW1M/00039518/60,0600Nieruchomości niezabudowana położona w obrębie Przytoczna,
gmina Przytoczna
Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zaświadcza się, że działka o nr ewid. 623 położona w obrębie geodezyjnym Przytoczna nie jest objęta żadnym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.27.000,00 zł2.700,00 zł10:00
2Ob. Rokitno gm. Przytoczna81GW1M/0003994/60,0666Udział 925/10000 w nieruchomości zabudowanej położona w obrębie Rokitno,
gmina Przytoczna
Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zaświadcza się, że działka o nr ewid. 81 położona w obrębie geodezyjnym Rokitno nie jest objęta żadnym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.11.070,00 zł1.107,00 zł10:30
3Ob. Nowa Niedrzwica gm. Przytoczna70/2GW1M/00039637/60,3800Nieruchomości niezabudowana położona w obrębie Nowa Niedrzwica,
gmina Przytoczna
Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zaświadcza się, że działka o nr ewid. 70/2 położona w obrębie geodezyjnym Nowa Niedrzwica nie jest objęta żadnym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.13.500,00 zł1.500,00 zł11:00
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium - w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości do dnia 22 czerwca 2020 r. na konto Gminy Przytoczna - nr rachunku bankowego 52 8367 0000 0050 0281 2005 0177 GBS Przytoczna.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Uczestnikowi, który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub ruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika za podstawie pełnomocnictwa notarialnego,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
3. Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów - nieuwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich uśnięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z rewitalizacją nieruchomości obciążają nabywcę. Na terenie nieruchomości objętych ogłoszeniem znajdują się drzewa i krzewy; ich wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą w wysokości 1% tej ceny, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości kolejnych postąpień decydują uczestnicy przetargu.
6. Uczestnikom przetargu nie zwraca się kosztów poniesionych w związku z tym przetargiem.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowo Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty związane z wznowieniem (ustaleniem) przebiegu granic.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 7, Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna lub telefonicznie: 95 74 94 312.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych.
Wójt Gminy
/-/Bartłomiej Kucharyk
34010250
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: