Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Leśnego Potoku 61 oraz przy ul. Mysłowickiej 28

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Numer ogłoszenia
158870
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Katowicach:

1. Przy ul. Leśnego Potoku 61, nieruchomość obejmuje:
- prawo współwłasności w 3563/5040 częściach gruntu stanowiącego działki nr: 2277/37, 2276/37/ 1560/39 o łącznej pow. 1388 m2 objętych księga wieczystą KA1K/00045706/8;
- prawo własności jednokondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 669,64 m2 posadowionego na działkach nr 1563/37 i 2276/37;
- prawo samoistnego posiadania nieruchomości od roku 1974;
- nieruchomość obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu do działki nr 2278/37
UWAGI:
- działka 1563/37 o powierzchni 909 m2 częściowo zabudowana budynkiem objęta księgą wieczystą KA1K/00004376/6 stanowi własność Miasta Katowice i jest użytkowana przez PSS „Społem" na czas nieoznaczony na podstawie umowy użytkowania;
- z uwagi na poniesione nakłady inwestycyjne obecnemu najemcy nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu praw do tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.893.000,00 zł netto
Wysokość wadium: 90.000,00 zł

2. Przy ul. Mysłowickiej 28, nieruchomość obejmuje:
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego o pow. 93,6 m2 położonego w budynku handlowo-usługowym znajdujący się w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (aktualnie lokal gastronomiczny - pizzeria). Lokal funkcjonalnie połączony z wykonaną przez obecnego najemcę przybudówką na terenie należącym do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nieobjętym przetargiem;
- z uwagi na poniesione nakłady inwestycyjne obecnemu najemcy lokalu przysługuje prawo pierwokupu praw do lokalu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 188.000,00 zł netto
Wysokość wadium: 20.000,00 zł

Warunki przetargu:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z podaniem ceny netto za nieruchomość i proponowane warunki płatności, numeru konta bankowego, w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio „Przetarg - Leśnego Potoku" lub Przetarg - Mysłowicka" na adres: PSS „Społem" w Katowicach, 40-954 Katowice, Rynek 12 (pok. 611) w terminie do 23.06.2020. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020r.
2. Wpłata wadium w wysokości odpowiednio jak w treści ogłoszenia należy wpłacić przelewem na konto bankowe Nr 54843700020010015526980003 najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia ofert. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku. W przypadku wyboru innej oferty, wadium zostanie zwrócone oferentowi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
3. Po wyborze oferty, zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje dostępne są dla zainteresowanych w formie elektronicznej po zamówieniu drogą mailową. Kontakt: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl, ogłoszenie również na stronie: www.spolem.katowice.pl w dziale „Nieruchomości na sprzedaż".

 

drukuj ogłoszenie