Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Snycerskiej 3

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
50,2 m2
Cena
195 000 zł
Numer ogłoszenia
158872
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


1. Syndyk masy upadłości Marcina Milewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 84031921170 ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40, położonego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Snycerskiej nr 3 w Łodzi w obrębie G-28, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, Gmina Miasto Łódź, o powierzchni użytkowej 50,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00159628/1.
Cena wywoławcza wynosi: 195.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto.
2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 23 czerwca 2020 r. na adres: Syndyk masy upadłości Marcina Milewskiego PESEL 84031921170, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 66 1020 3352 0000 1402 0255 5621, prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 10.00.
5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt XIV GUp 198/19. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 23 czerwca 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: