Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 58 położonej w Łodzi przy ul. Ciasnej 7A

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
45,85 m2
Cena
184 000 zł
Numer ogłoszenia
158873
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


1. Syndyk masy upadłości Wiesławy Miller osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 58093010048 ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej nr 58 stanowiącej odrębną nieruchomość, położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ciasnej nr 7A w Łodzi w obrębie G-11, jednostka ewidencyjna Łódź-Górna, Gmina Miasto Łódź, o powierzchni użytkowej 45,85 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00184858/6 wraz z udziałem w wysokości 18/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/0051895/6.
Cena wywoławcza wynosi: 184.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych brutto.
2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 23 czerwca 2020 r. na adres: Syndyk masy upadłości Wiesławy Miller PESEL 58093010048, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 70 1020 3352 0000 1902 0252 2324, prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 09.00.
5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt XIV GUp 87/19. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 23 czerwca 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

drukuj ogłoszenie