Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości

śląskie, Zabrze, Lublin, lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, Lublin, lubelskie, śląskie
Numer ogłoszenia
158901
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:


I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności:
 niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
 częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego
 zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż: 5.924.500,00zł. netto (słownie: pięć milionów, dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania (Księga Wieczysta nr GL1Z/00025445/5).

II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:
 zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,
 zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,
 zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa
o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż: 1.994.500,00zł. netto (słownie: jeden milion, dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania.

III. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:
 prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
 prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36
za cenę nie niższą niż: 2.372.813,00zł. netto (słownie: dwa miliony, trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące, osiemset trzynaście złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania

1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 668 495 147 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. oraz sekretariat@agdmarket.eu. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2) Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 300.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3) Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży z dn. 09.06.2020r. właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie do dnia 09 lipca 2020r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:
 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17" (nieruchomość opisana w pkt I)
 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32" (nieruchomość opisana w pkt II)
 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H" (nieruchomość opisana w pkt III)

4) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży z dn. 09.06.2020r. właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".

5) Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 Regulaminu Sprzedaży z dn. 09.06.2020r., powoduje, iż syndyk masy upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłacone przez oferenta.

6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego.

7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie