Ogłoszenie

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O. W OLSZTYNIE ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Olsztynie

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O. W OLSZTYNIE ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, OLSZTYN

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OLSZTYN, warmińsko-mazurskie
Cena
980 000 zł
Numer ogłoszenia
158940
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Limanowskiego 12 A.

1. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie przy ul. Limanowskiego 12 A składająca się z prawa własności budynku administracyjno - usługowo - magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 538,39 m2 oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 146/2 obr. 19 m. Olsztyn o powierzchni 0,1487 ha, dla której Księgę Wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie pod oznaczeniem OL1O/00047195/7. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.
Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna nieruchomość leży w strefie funkcjonalno - przestrzennej M4, na obszarze koncentracji usług okołomiejskich średniej i niskiej intensywności.
W budynku funkcjonalnie wydzielonych jest 7 lokali użytkowych będących przedmiotem najmu. Po sprzedaży nieruchomości nowy właściciel wstąpi w prawa i obowiązki Wynajmującego.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 16, świetlica, niski parter.

3. Wymagany okres, w którym oferta jest wiążąca: do czasu podpisania umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

4. Cena wywoławcza, wadium:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 980.000,00 zł.
Wadium 100.000,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia 10.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o., nr: 13 1020 3541 0000 5302 0293 8512 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 29.06.2020 r. znajdowało się na tym koncie.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się na wskazany rachunek bankowy zgodnie z regulaminem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony w każdym czasie.

6. Pełna informacja dotycząca przetargu wraz z regulaminem komisji przetargowej zamieszczona została na stronie internetowej Spółki www.zbk1.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Zamenhofa 16.

7. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 605 229 272, 509 065 534), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 29.06.2020 r.

8. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu.

9. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem komisji przetargowej, ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości.

10. W przypadku uchylania się przez wyłonionego Nabywcę od zawarcia umowy, Sprzedawca ma prawo do sądowego dochodzenia zawarcia umowy, zatrzymania wadium albo dochodzenia odszkodowania.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Zakładzie Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 16, pok. 2, tel. 89 526 65 10, 605 229 272, 509 065 534.

 

drukuj ogłoszenie