Ogłoszenie

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg na sprzedaż nieeruchomości gruntowej położonej w Lesznie pomiędzy ul. Geodetów i ul. Mierniczą.

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, wielkopolskie
Powierzchnia
9 523 m2
Cena
722 000 zł
Numer ogłoszenia
34015315
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierza Karasia 15
Osoba kontaktowa
MIASTO LESZNO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
1. Lokalizacja: Leszno, nieruchomość pomiędzy ul. Geodetów i ul. Miernicza (obręb: Zaborowo).
2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działki nr 57/20, 59/3 ark.m. 129 o łącznej pow. 0,9523 ha, KW nr PO1L/00023018/6, PO1L/00003958/1.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewostanem sosnowym.
Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28.06.1972r. w sprawie przekazania nieruchomości leśnych, nabywca nieruchomości może dokonać wycinki drzewostanu z dz. nr 57/20 we właściwym okresie na własny koszt pod technicznym nadzorem Nadleśnictwa Karczma Borowa. Drewno pozostanie w dyspozycji państwowego gospodarstwa leśnego.
Wycinka drzew i krzewów z terenu dz. 59/3 jest możliwa na warunkach określonych w Ustawie o ochronie przyrody.
Wszelkie prace związane z uporządkowaniem i przygotowaniem gruntu pod zabudowę nabywca nieruchomości zobowiązany jest wykonać własnym kosztem i staraniem.
Zjazd na teren nieruchomości z drogi publicznej, nabywca zobowiązany jest wykonać własnym kosztem i staraniem po uzyskaniu decyzji administracyjnej określającej warunki techniczne i miejsce usytuowania takiego zjazdu.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz stacji paliw - 7U/P, teren strefy inwestycyjnej I.D.E.A..
5. Cena wywoławcza netto: 722 000,00 zł (wadium: 140 000,00 zł).
6. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dowodem wpłaty wadium do dnia 13 sierpnia 2020 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale "Przetargi na nieruchomości".
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.
34015315
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: