Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bytomiu

Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bytomiu

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
6 611 m2
Cena
465 000 zł
Numer ogłoszenia
159034
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu pomiędzy ulicami Bluszczową, Racjonalizatorów, Józefa Łaszczyka
i Ludwika Chroboka.


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 1141/32 o powierzchni 1245 m2 (obręb Miechowice k.m. 4), działka nr 1142/32 o powierzchni 1959 m2, działka nr 1143/32 o powierzchni 2195 m2 oraz działka nr 5463/178 o powierzchni 287 m2 (obręb Miechowice, k.m. 6) i działka nr 5465/178 o powierzchni 925 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00013537/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 6611 m2. Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Bytomiu pomiędzy ulicami Bluszczową, Racjonalizatorów, Józefa Łaszczyka oraz Ludwika Chroboka, posiadająca bezpośredni dostęp do ww. dróg publicznych. Szczegółowe warunki włączenia do drogi publicznej zostaną określone na etapie koncepcji zagospodarowania terenu w drodze decyzji na zjazd. Komunikacja miejska dostępna przy ul. Racjonalizatorów oraz ul. ks. Jana Frenzla. Teren lekko zróżnicowany wysokościowo o dość regularnym kształcie, dobrym do zabudowy i zagospodarowania zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w MPZP. Nieruchomość częściowo porośnięta trawami, krzewami i drzewami. Natomiast w centralnej części pokryta nawierzchnią asfaltowo - betonową (pozostałość po boisku). Od strony ulic Racjonalizatorów i Józefa Łaszczyka na działkach usytuowane są betonowe fundamenty po trwałym ogrodzeniu. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i niezagospodarowane tereny zielone oraz dawne założenie pałacowo - parkowe Thiele - Wincklerów, obecnie Park Ludowy, wpisany do rejestru zabytków A/1612/95 decyzją z 1995 roku. W dalszym otoczeniu zlokalizowana jest Oczyszczalnia Ścieków Miechowice oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Nieruchomość położona na terenie górniczym „Bytom III - ZG" Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Bobrek - Centrum, zaliczanym, w wyniku przewidywanych odkształceń terenu do III kategorii przydatności do zabudowy o parametrach: Emax=6,0mm/m, Tmax=10,0mm/m, Rmin=6,0km, Wmax=3,0m; istnieje możliwość występowania wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<200mm/s2; w przedmiotowym rejonie występują deformacje nieciągłe.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Dla przedmiotowego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starych Miechowic - zatwierdzony uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 1539
z dnia 20 kwietnia 2011 r. Zgodnie z zapisami ww. planu działki położone są na terenie
o symbolu 2MU/4, gdzie MU - oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, przeznaczone pod: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze (poza istniejącymi w dniu uchwalenia planu nie dopuszcza się realizacji nowych budynków gospodarczych), garaże, obiekty małej architektury, zieleń urządzoną, miejsca postojowe, parkingi terenowe, komunikację wewnętrzną, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 465 000 zł

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi 4 650 zł

Wadium w wysokości 46 500 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl/miasto /nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 322, tel. (32) 283 63 62 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

 

 

drukuj ogłoszenie