Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej w Gnieźnie.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
69 381 m2
Cena
14 664 000 zł
Numer ogłoszenia
34017173
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha 6
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Poznańskiej w Gnieźnie.
WM.6840.13.2020
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Gniezna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1/28 o pow. 69381 m? na arkuszu numer 36, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029755/1.
W dziale III ksiąg wieczystych (obciążenia i ograniczenia) brak jest jakichkolwiek wpisów.
W dziale IV (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowych nieruchomościach nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość położona przy ul. Poznańskiej w rejonie ulicy Orzeszkowej usytuowana jest
na skraju osiedla, na obszarze miasta o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowo - usługowym, przy wjeździe zachodnim od strony Poznania.
W sąsiedztwie nieruchomości przeważa zabudowa mieszana, mieszkalna jednorodzinna
i wielorodzinna, zieleń oraz handlowo - usługowa. W rejonie ulicy Poznańskiej usytuowanych jest wiele komisów samochodowych, salon samochodowy oraz stacja paliw.
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Poznańska a ulicą Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/271/2012 Rady Miasta Gniezna
z dnia 26.09.2012 r. Zgodnie z ustaleniami m. p. z. p. działka przeznaczona jest pod teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ? - symbol planu - "UC".
Na terenie działki nr 1/28 zgodnie z rysunkiem planu wyznaczony został obszar przestrzeni publicznej.
Obecnie nieruchomość nie posiada dostępu do urządzonych dróg publicznych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się obsługę komunikacyjna poprzez drogi publiczne klasy dojazdowej 1KD-D i 2 KD-D powiązane
z projektowaną droga zbiorczą oznaczoną na obszarze objętym planem symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z z włączeniem do drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KD5(GP) -
na projektowanym skrzyżowaniu zgodnie z rysunkiem planu.
Wyklucza się możliwość obsługi terenu poprzez nowe bezpośrednie zjazdy z drogi KD5 (GP) - ul. Poznańskiej.
Dopuszcza się realizacje jednego prawoskrętnego zjazdu z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej na obszarze objętym planem symbolem 1KD-Z na teren nieruchomości.
Działka jest nieuzbrojona. W sąsiedztwie znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanych obiektów nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
W granicach działki znajduje się sieć energetyczna średniego napięcia oznaczona symbolem Rne SD, która może wpływać na warunki zabudowy.
Działka jest niezabudowana. Teren porośnięty roślinnością trawiastą i częściowo zakrzaczony, nieogrodzony. Teren posiada dobre parametry do wykorzystania pod katem inwestycyjnym ze względu na przeznaczenie, kształt oraz atrakcyjną ekspozycję.
II. Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości równa jest wartości rynkowej działki i wynosi:
14 664 000,00 zł.
Do ceny sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.
Wadium:
2 932 800,00 zł.
Wadium w wysokości 2 932 800,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym
w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 20 sierpnia 2020 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Poznańska". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta, tel. 61 426 04 91.
34017173
drukuj ogłoszenie