Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości UNEX Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Numer ogłoszenia
159039
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości UNEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości:
1. Prawa własności działki gruntu numer 25/47 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Lublinie przy ul. Beskidzkiej 51A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Zachód prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00207455/3. Cena wywoławacza 1 404 677,00 złotych netto. Wadium 140 000,00 złotych.
2. Prawa własności działki gruntu nr 327 położonej w miejscowości Kolonia Jakubowice Konińskie dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00010215/1. Cena wywoławacza 486 115,00 złotych netto. Wadium 19 700,00 złotych
3. Prawa własności działki gruntu nr 476/1 położonej w miejscowości Panieńszczyzna gmina Jastków dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00186917/6. Cena wywoławcza 197 522,00 złotych netto. Wadium 19 700,00 złotych.
4. Prawa własności działek gruntu nr 70/48, 70/50, 70/51, położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 1,1711 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00075247/4. Cena wywoławacza 395 129,00 złotych netto. Wadium 39 500,00 złotych.
5. Prawa własności działek gruntu nr 70/46, 70/47, 70/49, 70/52, 70/53, 70/54 położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 2,2963ha, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00015144/4. Cena Wywoławcza 774 772,00 złotych netto. Wadium 77 000,00 złotych.
6. Prawa własności działek gruntu nr 70/22, 70/23, 70/40, 70/41, 70/42, 70/43, 70/44, 70/45, położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 2,5469 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00073801/2. Cena wywoławcza 859 324,00 złotych netto. Wadium 85 900,00 złotych.
7. Prawa własności działek gruntu nr 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33 11/34, 11/35, 11/36 położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 3,0126 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00078674/7. Cena wywoławcza 1 134 052,00 złotych netto. Wadium 113 000,00 złotych.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o Regulamin Przetargu, który jest dostępny w biurze syndyka w Lublinie ul. Bursaki 14, pokój 31 oraz Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ul. K. Stefana Wyszńskiego 18. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Podlaska Oddział w Lublinie 42 8025 0007 0710 6145 2000 0010 w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. Datą wpłaty jest data uznania środków na rachunku masy upadłości. Kwoty uznane na rachunku masy upadłości po dniu wyznaczonym na wpłatę będą zwracane a oferty odrzucone.Sporządzone w języku polskim oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż format A4, na której powinna być wskazana sygnatura akt Sygn. akt IX GUp 9/19z dopiskiem „ oferta na zakup nieruchomości UNEX Sp. z o.o. w upadłości -NIE OTWIERAĆ" i zawierać oznaczenie składającego ofertę. Tak oznaczona koperta powinna być umies zczona w drugiej zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do tutejszego Sądu i zawierać oznaczenie składającego ofertę.
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. godziny 15.30 w biurze podawczym Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 lub w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych tegoż Sądu. Za datę złożenia oferty uważa się datę faktycznego jej złożenia /dotarcia/ do biura podawczego Sądu lub Sekretariatu Wydziału. Oferent winien zadbać aby złożona przez niego oferta znalazła się w biurze podawczym Sądu lub sekretariacie najpóźniej do godziny 15.30 dnia 20 sierpnia 2020r.
Jednocześnie syndyk informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020r. o godzinie 12.00 w Sali numer XXIV jest zaplanowane posiedzenie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia aukcji ustnej szczegółowo opisanej w regulaminie przetargu w której udział mogą brać wyłącznie oferenci, których oferty zostały przyjęte. Brać udział w aukcji mogą osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników oferenci biorący udział w posiedzeniu Sądu. W przypadku chęci wzięcia udziału w aukcji należy przedstawić na rozprawie stosowne umocowanie do jej wzięcia, gdyż w innym przypadku nie będzie możliwy udział oferenta w aukcji.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkanie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, nr dowodu osobistego, PESEL, zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny wyciąg z właściwego rejestru handlowego, REGON,NIP);
• oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej;
• oświadczenie, że nie jest krewnym lub powinowatym syndyka;
• pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium;
• zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
• kopię dowodu wpłaconego wadium;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz że je akceptuje ponadto że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości;
• podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (np. notarialne pełnomocnictwo do danej czynności prawnej w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych aktualny KRS i statut spółki, w przypadku zmian w KRS np. uchwała Zgromadzenia Wspólników)
• uchwałę(y) organów osób prawnych (jeżeli obowiązek taki wynika ze statutu lub umowy spółki), zezwalający na zakup nieruchomości za określoną cenę i udział w licytacji;
• w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim oświadczenie tej osoby o nabyciu z majątku odrębnego, rozdzielności majątkowej, zgoda współmałżonka na nabycie;
• w przypadku osób zagranicznych, jeżeli jest to wymagane, stosowne zezwolenie właściwego organu administracji państwowej lub promesę takiego zezwolenia;
• wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane.
• wszelkie opisane powyżej dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w kopiach notarialnie poświadczonych.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

 

 

drukuj ogłoszenie