Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2/24

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Płock, mazowieckie
Powierzchnia
20 m2
Numer ogłoszenia
159043
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Marii Olczak, wobec której Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dn. 19.11.2019 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości lokalowej położonej w Płocku, przy ul. Juliusza Słowackiego 2 lok. 24 o powierzchni 20,00 m2 (pokój z aneksem kuchennym, łazienka z w.c.) wraz z przynależną piwnica o powierzchni 2,25 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00084611/3.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu: (24) 364-01-80/-81 oraz za pośrednictwem adresu email: sekretariat@podel.pl. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotowego lokalu są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem lokalu dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotowego lokalu uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotowego lokalu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.
Oferta zakupu powinna zawierać:
1. dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr KRS, REGON, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL oferenta;
2. określenie przedmiotu zakupu;
3. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie);
4. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Oferty pisemne składać należy w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres:
Dr Waldemar Podel - syndyk masy upadłości Marii Olczak
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego
ul. Kolegialna 34, 09-402 Płock
z adnotacją: Oferta na zakup nieruchomości Marii Olczak położonej w Płocku przy ul. J. Słowackiego 2 lok. 24.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyboru (przyjęcia) oferty, chyba że zachodzić będą przeszkody niezależne od syndyka lub takie na które nie ma wpływu lub wpływ ten jest ograniczony. W razie bezskutecznego upływu terminu na zawarcie umowy syndyk przestaje być związany wybraną (przyjętą) ofertą bez prawa do jakichkolwiek roszczeń (w tym odszkodowawczych) ze strony oferenta.
Cena nabycia powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży, a także nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny lub przyjęcia tej z ofert, którą według swobodnej oceny syndyk uzna za najkorzystniejszą z punktu widzenia celu i wymogów postępowania upadłościowego.

drukuj ogłoszenie