Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łętowo

mazowieckie, Łętowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łętowo, mazowieckie
Powierzchnia
4 200 m2
Cena
262 200 zł
Numer ogłoszenia
159074
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr. ewidencji geodezyjnej 63/2 o pow. 0,42 ha, na której usytuowany jest budynek dawnej szkoły podstawowej, zlokalizowanej w miejscowości Łętowo gmina Bodzanów. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002 r. stracił ważność, położona była na terenach usług oświaty. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Bodzanów, zlokalizowana w m. Łętowo (obręb geodezyjny Łętowo), dla którego prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00102449/9.

cena wywoławcza nieruchomości - 262.200,00 zł (netto = brutto)

O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2.622,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.

Wadium w wysokości 10% (26.220,00 zł) od ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 24.07.2020 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:
Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 09 9011 0005 0970 0547 2000 0200 (decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia, podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.

Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy - pokój nr 8, telefon - 260-70-06 wew. 130.

 

 

drukuj ogłoszenie